The EU Single Market

Από wiki.pirateparty.gr
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

The EU Single Market / Η ενιαία αγορά της ΕΕ

European Commission > The EU Single Market > Copyright and Neighbouring Rights / Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Η Ενιαία Αγορά της ΕΕ > Πνευματικά Δικαιώματα και Συγγενικά Δικαιώματα

EU Copyright and neighbouring rights / Πνευματικά Δικαιώματα και Συγγενικά Δικαιώματα στην ΕΕ


(Σημείωση: Αυτό άρθρο τοποθετήθηκε για λόγους ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με το υπάρχον καθεστώς στα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αναφορές, τα κείμενα, η νομοθεσία και ότι άλλο υπάρχει εδώ ΔΕΝ αντιπροσωπεύει το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, που στα περισσότερα από αυτά έχει εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη, προσέγγιση και θέση. Επίσης, θεωρείται πως η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από το υπάρχον καθεστώς στα πνευματικά δικαιώματα είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί και για αυτό χρειάζεται μια εξ' ολοκλήρου αναθεώρηση και μεταρρύθμιση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προσέγγισης για τα πνευματικά δικαιώματα, από την πειρατική ιδεολογία και σκέψη, αποτελεί το βιβλίο "The Case for Copyright Reform / Η υπόθεση για τη μεταρρύθμιση των Πνευματικών Δικαιωμάτων".

Οι Αρχές και οι Θέσεις του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας είναι αυτές που αντιπροσωπεύουν το ΠΕΙΡ.)


Rights Copyright and Neighbouring / Δικαιώματα Πνευματικά και Συγγενικά

Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα αποτελούν κίνητρο για τη δημιουργία και τις επενδύσεις σε νέα έργα και άλλου προστατευόμενου υλικού (μουσική, ταινίες, έντυπα, λογισμικό, εκτελέσεις, εκπομπές, κλπ.) και στην εκμετάλλευσή τους, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της καινοτομίας. Το πεδίο των πνευματικών δικαιωμάτων σχετίζεται με σημαντικές πολιτιστικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πτυχές, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της πολιτικής πάνω σε αυτόν τον τομέα.

News (Copyright) / Νέα (Πνευματικά Δικαιώματα)

The EU legal framework (“acquis”) / Το Νομοθετικό Πλαίσιο της ΕΕ (“συμφωνημένα”)

 • Copyright in the Information Society / Τα Πνευματικά Δικαιώματα στην Κοινωνία της Πληροφορίας
  H εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι για να προσαρμοστεί η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων στο να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και να μεταφερθούν στο κοινοτικό δίκαιο οι κύριες διεθνείς υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις δύο συνθήκες για την "πνευματική ιδιοκτησία" και τα συγγενικά δικαιώματα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) το Δεκέμβριο του 1996. Είναι ένα απαραίτητο δομικό στοιχείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Το τελικό κείμενο είναι αποτέλεσμα της πάνω από τρία χρόνια ενδελεχών συζητήσεων και ένα παράδειγμα συνεργασίας στην λήψη αποφάσεων όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, όλοι τους, είχαν αποφασιστική συμβολή.
 • Orphan works / Ορφανά Έργα
  Τα Ορφανά έργα είναι έργα όπως τα βιβλία, οι εφημερίδες και τα άρθρα περιοδικών, και ταινίες που εξακολουθούν να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, αλλά που οι συγγραφείς ή οι άλλοι δικαιούχοι τους δεν είναι γνωστοί ή δεν μπορούν να βρεθούν ή δεν είναι εφικτή η επαφή μαζί τους για την απόκτηση άδειας χρήσης αυτών των έργων. Τα ορφανά έργα αποτελούν μέρος συλλογών που ανήκουν σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, οι οποίες συλλογές θα μπορούσαν να παραμείνουν αχρησιμοποίητες χωρίς κοινούς κανόνες για την ψηφιοποίηση (digitisation) τους και την διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτές. ώστε να καθιστούν αυτές τις διαδικασίες νομικά δυνατές.
 • Rental and lending rights / Δικαιώματα Ενοικίασης/Εκμίσθωσης και Δανεισμού
  Εναρμόνιση στις διατάξεις σχετικά με την εκμίσθωση και το δικαίωμα δανεισμού, καθώς και σε ορισμένα συγγενικά δικαιώματα ως προς τα πνευματικά δικαιώματα. Προβλέπεται για τα αποκλειστικά δικαιώματα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την εκμίσθωση και τον δανεισμό των έργων που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και σε άλλο υλικό που υπόκειται σε συγγενικά δικαιώματα. Επιπλέον, προβλέπεται η εναρμόνιση ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και του δικαιώματος υλικής ενσωμάτωσης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης και επικοινωνίας με το κοινό και στη διανομή. Οι δικαιούχοι των συγγενικών δικαιωμάτων είναι οι εκτελεστές, οι παραγωγοί φωνογραφημάτων, οι παραγωγοί ταινιών και οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς. Αντιμετωπίζεται η συλλογική διαχείριση ως μοντέλο για τη διαχείριση του δικαιώματος της δίκαιης αμοιβής, αλλά δεν ορίζεται η συλλογική διαχείριση ως απαίτηση. Όσον αφορά το αποκλειστικό δικαίωμα δημόσιου δανεισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον οι δημιουργοί θα λαμβάνουν αμοιβή για το δανεισμό. Το δικαίωμα διανομής περιορίζεται από την αρχή της κοινοτικής ανάλωσης (principle of Community exhaustion). Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόζουν την διεθνή ανάλωση (international exhaustion). Τέλος, ο κύριος σκηνοθέτης ενός κινηματογραφικού έργου πρέπει να θεωρείται ως ο δημιουργός των εν λόγω έργου.
 • Term of Protection / Διάρκεια Προστασίας
 • Satellite and Cable / Δορυφορική και Καλωδιακή
 • Resale right / Δικαιώματα Μεταπώλησης
 • Protection of Computer Programs / Προστασία Προγραμμάτων Υπολογιστών
 • Protection of Databases / Προστασία Βάσεων Δεδομένων
 • Protection of semi­conductor topographies / Προστασία Τοπολογίας Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
 • Enforcement / Επιβολή

On-going initiatives / Πρωτοβουλίες σε Εξέλιξη

Licences for Europe / Άδειες για την Ευρώπη

International issues / Διεθνή Θέματα

Studies / Μελέτες

Infringements (Copyright) / Παραβάσεις (Πνευματικών Δικαιωμάτων)

Contact (Copyright and Neighbouring Rights) / Επικοινωνία (Πνευματικά Δικαιώματα και Συγγενικά Δικαιώματα