Pirate Party Declaration of Principles 3.2

Από wiki.pirateparty.gr
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Pirate Party Declaration of Principles by Pirate Party Sweden

 • Version 1.0 was never published in English (δεν έχει μεταφραστεί ποτέ στα αγγλικά)
 • Version 2.0, January 2006 (το αγγλικό κείμενο παρατίθεται παρακάτω)
 • Version 3.0, February 2006 (το αγγλικό κείμενο παρατίθεται παρακάτω)
  • Version 3.1, January 2008 (το αγγλικό κείμενο παρατίθεται παρακάτω)
  • Version 3.2, December 2008 (το κείμενο παρακάτω, στα αγγλικά και στα ελληνικά)
  • Version 3.3, March 2009 (δεν υπάρχουν δεδομένα)
  • Version 3.4, April 2010 (δεν υπάρχουν δεδομένα)
 • Version 4.0, May 2012 (υπό διαμόρφωση/ολοκλήρωση)


Το κείμενο προέρχεται από: The Swedish Pirate Party's Declaration of Principles 3.2

Pirate Party Declaration of Principles 3.2 Πειρατικό Κόμμα Διακήρυξη Αρχών 3.2
Introduction Εισαγωγή
We wish to change global legislation to facilitate the emerging information society, which is characterized by diversity and openness. We do this by requiring an increased level of respect for the citizens and their right to privacy, as well as reforms to copyright and patent law. Θέλουμε να αλλάξουμε την νομοθεσία σε παγκόσμιο επίπεδο, για τη διευκόλυνση της αναδυόμενης κοινωνίας της πληροφορίας (Information society), η οποία χαρακτηρίζεται από την πολυμορφία (ποικιλότητα) και τη διαφάνεια. Το κάνουμε αυτό με το να απαιτούμε αυξημένο επίπεδο σεβασμού προς τους πολίτες και το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις στην πνευματική ιδιοκτησία (copyright και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας).
The three core beliefs of the Pirate Party are the need for protection of citizen's rights, the will to free our culture, and the insight that patents and private monopolies are damaging to society. Οι τρεις βασικές πεποιθήσεις του Πειρατικού Κόμματος είναι η ανάγκη για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, η θέληση της απελευθέρωσης του πολιτισμού μας, και η αντίληψη ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα ιδιωτικά μονοπώλια ([private] monopoly) βλάπτουν την κοινωνία.
Ours is a control and surveillance society where practically everyone is registered and watched. It is counterproductive to a modern judicial state to impose surveillance on all its citizens, thereby treating them as suspects. Democracy pre-supposes a strong protection for citizen's rights. Η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία ελέγχου και επιτήρησης, όπου σχεδόν ο καθένας έχει καταχωρηθεί και παρακολουθείται. Είναι αντιπαραγωγικό για ένα σύγχρονο δίκαιο κράτος η επιβολή επιτήρησης για όλους τους πολίτες του, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται ως ύποπτοι. Η δημοκρατία προϋποθέτει μια ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη.
Copyright was created to benefit society in order to encourage acts of creation, development and spreading of cultural expressions. In order to achieve these goals, we need a balance between common demands of availability and distribution on the one hand, and the demands of the creator to be recognized and remunerated on the other. We claim that today's copyright system unbalanced. A society where cultural expressions and knowledge is free for all on equal terms benefits the whole of the society. We claim that widespread and systematic abuses of today’s copyrights are actively counter-productive to these purposes by limiting both the creation of, and access to, cultural expressions. Τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργήθηκαν προς όφελος της κοινωνίας, προκειμένου να ενθαρρύνουν τις πράξεις της δημιουργίας, της ανάπτυξης και της διάδοσης των πολιτιστικών εκφράσεων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, χρειαζόμαστε μια ισορροπία μεταξύ των κοινών απαιτήσεων της διαθεσιμότητας και της διανομής (των έργων) από τη μία πλευρά, και τις απαιτήσεις του δημιουργού να αναγνωρίζεται και να αμείβεται από την άλλη. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι το σύστημα πνευματικών δικαιωμάτων σήμερα είναι σε ανισορροπία. Μια κοινωνία όπου οι πολιτισμικές εκφράσεις και η γνώση είναι ελεύθερες για όλους επί ίσοις όροις, ωφελεί το σύνολο της κοινωνίας. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι οι εκτεταμένες και συστηματικές καταχρήσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σήμερα, είναι ενεργά αντιπαραγωγικές για τους σκοπούς αυτούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη δημιουργία και την πρόσβαση στις, πολιτιστικές εκφράσεις.
Privatized monopolies are one of society’s worst enemies, as they lead to price-hikes and large hidden costs for citizens. Patents are officially sanctioned monopolies on ideas. Large corporations diligently race to hold patents they can use against smaller competitors to prevent them from competing on equal terms. A monopolistic goal is not to adjust prices and terms to what the market will bear, but rather use their ill-gotten rights as a lever to raise prices and set lopsided terms on usage and licensing. We want to limit the opportunities to create damaging and unnecessary monopoly situations. Τα ιδιωτικοποιημένα μονοπώλια είναι ένας από τους χειρότερους εχθρούς της κοινωνίας, δεδομένου ότι οδηγούν σε αυξήσεις τιμών και μεγάλο κρυφό κόστος για τους πολίτες. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας επικυρώνουν επίσημα μονοπώλια πάνω στις ιδέες. Οι μεγάλες εταιρίες επιμελώς αγωνίζονται για να αποκτήσουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενάντια σε μικρότερους ανταγωνιστές τους, αποτρέποντας τους να τις ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις. Ο στόχος ενός μονοπωλίου δεν είναι να προσαρμόζει τις τιμές και τους όρους σε ότι η αγορά αντέχει (μπορεί να προσφέρει), αλλά μάλλον για να χρησιμοποιεί τα κακώς αποκτημένα δικαιώματά του, ως μοχλό για να αυξήσει τις τιμές και να θέτει (μονόπλευρους όρους) σχετικά με τη χρήση και τη χορήγηση αδειών. Θέλουμε να περιοριστούν οι ευκαιρίες για τη δημιουργία επιζήμιων και περιττών καταστάσεων μονοπωλίου.
Trademarks are primarily useful as consumer protection devices. We feel trademarks mostly work fine today, and do not suggest any changes here. Τα εμπορικά σήματα χρειάζονται κατά κύριο λόγο ως τρόποι προστασίας των καταναλωτών. Αισθανόμαστε ότι τα εμπορικά σήματα ως επί το πλείστον δουλεύουν μια χαρά σήμερα, και δεν έχουμε να προτείνουμε καμία αλλαγή σε αυτά.
Democrasy, Citizens' Rights and Personal Freedoms Δημοκρατία, Δικαιώματα των Πολιτών και Προσωπικές Ελευθερίες
The citizen's right to privacy is written in the Swedish constitution. From this fundamental right springs several other basic human rights like the rights to free speech, freedom of opinion, to obtain information as well as the right to culture and personal development. All attempts by the state to curtail these rights must be questioned and met with powerful opposition. Το δικαίωμα του πολίτη για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του, είναι γραμμένο στο σουηδικό σύνταγμα. Από αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα πηγάζουν πολλά άλλα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως τα δικαιώματα, στην ελευθερία του λόγου, της ελευθερίας της γνώμης, την λήψη πληροφοριών, καθώς και το δικαίωμα στον πολιτισμό και την προσωπική ανάπτυξη. Όλες οι προσπάθειες από το κράτος να περιορίσει τα δικαιώματα αυτά, θα πρέπει να αμφισβητηθούν και βρουν ισχυρή αντίδραση.
All powers, systems and methods that the state can use against its citizens must be under constant evaluation and scrutiny by elected officials. When the government uses surveillance powers against regular citizens who are not suspected of any crime, it is a fundamentally unacceptable and clear violation of the citizen's right to privacy. Each citizen must be guaranteed the right to anonymity which is inherent to our constitution and the right of the individual to control all use of his or her personal data must be strengthened. Όλες οι εξουσίες, τα συστήματα και οι μέθοδοι που το κράτος μπορεί να χρησιμοποιήσει εναντίον των πολιτών του, πρέπει να είναι υπό συνεχή αξιολόγηση και έλεγχο από εκλεγμένους αξιωματούχους. Όταν η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τις εξουσίες επιτήρησης κατά των απλών πολιτών που δεν είναι ύποπτοι διάπραξης κάποιου εγκλήματος, είναι μια θεμελιωδώς απαράδεκτη και σαφής παραβίαση του δικαιώματός τους στην προστασία της ιδιωτικής τους ζωής. Σε κάθε πολίτη πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα στην ανωνυμία που είναι εγγενής στο σύνταγμά μας και το δικαίωμα του ατόμου να ελέγχει όλες τις χρήσεις των προσωπικών του δεδομένων πρέπει να ενισχυθεί.
The Pirate Party takes a stand against special legislation for terror-related crimes. The penalties and criminal codes that are already in place for actions that harm or threaten Swedish citizens or their property are sufficient. Today's anti-terror laws nullify due process of law, and risk being used as a repressive tool against immigrants and dissidents. Το Πειρατικό Κόμμα παίρνει θέση ενάντια στην ειδική νομοθεσία για την τρομοκρατία και τα εγκλήματα που σχετίζονται με αυτή. Οι κυρώσεις και οι ποινικοί κώδικες που είναι ήδη σε ισχύ για τις ενέργειες που βλάπτουν ή απειλούν τους πολίτες της Σουηδίας ή την περιουσία τους, είναι επαρκείς. Η σημερινή αντιτρομοκρατική νομοθεσία ακυρώνει τη νόμιμη διαδικασία, και ενέχει τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί ως κατασταλτικό μέσο κατά των μεταναστών και των αντιφρονούντων.
The government must respect the constitution not just in saying, but in practice. Respect for the citizens and their privacy shall mean that principles like prohibition of torture, integrity of lawmaking, due process of law, messenger immunity, and the postal secret are not negotiable. The Pirate Party shall and will act to expose and bring down an administration that the party considers doesn’t respect human rights, as expected from a western democracy. Η κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί το σύνταγμα όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Ο σεβασμός για τους πολίτες και την ιδιωτική τους ζωή σημαίνει ότι οι αρχές, όπως η απαγόρευση των βασανιστηρίων, η ακεραιότητα της νομοθεσίας, η εφαρμογή δίκαιης νομικής διαδικασίας, η ασυλία του αγγελιοφόρου, και το ταχυδρομικό απόρρητο, δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Το Πειρατικό Κόμμα πρέπει και θα ενεργήσει για να αποκαλύψει και να ανατρέψει κάθε κυβέρνηση που το κόμμα θεωρεί ότι δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτός (ο σεβασμός) θα αναμενόταν από μια δυτική δημοκρατία.
Translator’s Note: the Swedish constitution includes a hard reference to the European Convention on Human Rights, which is therefore included in the constitution. / Some countries have a name for messenger immunity akin to the term “Common Carrier Principle”. It refers to the fact that the messenger is never legally responsible for the contents of a carried message. Σημείωση του μεταφραστή: το σουηδικό σύνταγμα περιλαμβάνει μια σαφή αναφορά στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία ως εκ τούτου περιλαμβάνεται στο σύνταγμα. Ορισμένες χώρες έχουν μια ονομασία για την ασυλία του αγγελιοφόρου, που μοιάζει με τον όρο "Common Carrier Principle"). Η ονομασία αυτή, αναφέρεται στο γεγονός ότι, ο αγγελιοφόρος δεν είναι νομικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο του μηνύματος που μεταφέρει.
The postal secrets act shall be elevated to a general communications secrets act. Just as it is prohibited to read someone else's mail today, it shall be forbidden to read or access e-mail, SMS or other forms of messages, regardless of the underlying technology or who the operator may be. Any and all exceptions from this rule must be well-motivated in each and every case. Employers shall only be allowed to access an employee's messages if this is absolutely necessary to secure the technical functionality or in direct connection with the employee's work-related duties. The government shall only be allowed access to a citizen's means of communication or put a citizen under surveillance in the case of a firm suspicion of a crime being committed by said citizen. In all other cases, the government shall assume its citizens to be innocent and leave them alone. This communications secrets act must be given a strong legal protection, as the government has repeatedly shown that it is not to be entrusted with sensitive information. Ο νόμος για το ταχυδρομικό απόρρητο πρέπει να αναβαθμιστεί σε νόμο γενικά για το απόρρητο στις επικοινωνίες. Ακριβώς όπως απαγορεύεται να διαβάσετε την αλληλογραφία κάποιου άλλου σήμερα, θα απαγορεύεται να διαβάσετε ή να έχετε πρόσβαση στα e-mail, στα SMS ή στις άλλες μορφές μηνυμάτων, ανεξάρτητα από την υποκείμενη τεχνολογία ή το ποιος είναι ο φορέας που παρέχει την υπηρεσία. Και όλες οι πιθανές εξαιρέσεις από αυτόν τον κανόνα πρέπει να είναι έχουν καλά κίνητρα σε κάθε μια των περιπτώσεων. Οι εργοδότες θα πρέπει να επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα μηνύματα του εργαζομένου, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της τεχνικής λειτουργικότητας ή έχουν άμεση σχέση με την εργασία που σχετίζεται με τα καθήκοντα του εργαζόμενου. Η κυβέρνηση θα πρέπει να επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας του ή να θέτει έναν πολίτη υπό επιτήρηση, μόνο σε περίπτωση στέρεης υπόνοιας ότι διαπράττεται έγκλημα από τον εν λόγω πολίτη. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η κυβέρνηση έχει ως προειλημμένο ότι οι πολίτες της είναι αθώοι και θα πρέπει να τους αφήνει ήσυχους. Σε αυτόν το νόμο για το απόρρητο των επικοινωνιών πρέπει να δοθεί μια ισχυρή νομική προστασία, καθώς η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα δείξει ότι δεν πρέπει να απολαμβάνει εμπιστοσύνη για την διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών (για τους πολίτες).
We want to repeal the Data Retention Directive and strengthen the citizens’ right to privacy. Θέλουμε να καταργηθεί η οδηγία για τη (συλλογή και τη) διατήρηση δεδομένων και να ενισχυθεί το δικαίωμα των πολιτών στην ιδιωτικότητα.
The Pirate Party has no opinion on whether Sweden should or should not be a member of the European Union, but now that we are, we have a right to demand that the union is governed by democratic principles. The democratic shortage in the Union must be addressed in the long term, and the first step is to prevent it from being set in stone through a bad constitution. The proposed European Union constitution that France and the Netherlands voted against shall not be accepted, neither in its original form nor with cosmetic changes. Το Πειρατικό Κόμμα δεν έχει θέση για το αν η Σουηδία θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τώρα που είμαστε μέλος της, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε ότι η ΕΕ διέπεται από δημοκρατικές αρχές. Το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε μακροπρόθεσμη βάση, και το πρώτο βήμα είναι να αποτραπεί η θεμελίωση της μέσα από ένα κακό σύνταγμα. Το προτεινόμενο Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες καταψήφισαν, δεν θα γίνει δεκτό, ούτε στην αρχική του μορφή, ούτε και με τις διακοσμητικές αλλαγές του.
Decision-making and governmental administration in both Sweden and the European Union shall be characterized by transparency and openness. Swedish representatives in the EU shall act to bring the Union closer to the Swedish principle of public access to records. Η λήψη αποφάσεων και η κυβερνητική διοίκηση τόσο στη Σουηδία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και ειλικρίνεια. Οι Σουηδοί εκπρόσωποι στην ΕΕ θα ενεργούν για να φέρουν την Ένωση πιο κοντά στη Σουηδική αρχή της πρόσβασης του κοινού στα (δημόσια) αρχεία.
Translator’s Note: The Swedish principle of public access to records – “offentlighetsprincipen” – means that anybody has the right to request any document from any part of the administration, without identifying themselves. While documents may be explicitly classified and thus exempted from this principle, such a secrecy stamp must be justified by strict and rarely applicable criteria, and can be appealed by the public. To illustrate the strength of this principle, minors can view video material censored by the Cinema Administration Board, as long as they show up at the board’s offices. Remember, the board is prohibited from asking for identification or similar proof of age. Σημείωση του μεταφραστή: Η σουηδική αρχή της πρόσβασης του κοινού στα (δημόσια) αρχεία - «offentlighetsprincipen» (Freedom of information) - σημαίνει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο από οποιοδήποτε μέρος της διοίκησης, χωρίς να χρειάζεται να αποδεικνύει την ταυτότητά για τον εαυτό του. Ενώ τα έγγραφα, που μπορεί να έχουν χαρακτηριστεί ρητά με κάποια διαβάθμιση ασφαλείας, απαλλάσσονται από την αρχή αυτή, μια τέτοια σφραγίδα απορρήτου πρέπει να δικαιολογείται από αυστηρά και σπάνια εφαρμοζόμενα κριτήρια, και να μπορεί να ασκηθεί έφεση από το κοινό (για τον αποχαρακτηρισμό τους). Για να δείξουμε την δύναμη αυτής της αρχής, οι ανήλικοι μπορούν να δουν υλικό σε βίντεο που λογοκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο Κινηματογράφου (Cinema Administration Board), εφόσον εμφανιστούν στα γραφεία του συμβουλίου. Θυμηθείτε, το Διοικητικό Συμβούλιο απαγορεύεται να ζητά την επίδειξη ταυτότητας ή και άλλη παρόμοια απόδειξη της ηλικίας.
Foundations of democracy shall be protected, both in Sweden and in the EU. Τα θεμέλια της δημοκρατίας πρέπει να προστατεύονται, τόσο στη Σουηδία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Free Our Culture Απελευθέρωση του πολιτισμού μας
When copyrights were originally created, they only regulated the right of a creator to be recognized as the creator. It has later been expanded to cover commercial copying of works as well as also limiting the natural rights of private citizens and non-profit organizations. We say that this shift of balance has prompted an unacceptable development for all of society. Economic and technological developments have pushed copyright laws way out of balance and instead it infers unjust advantages for a few large market players at the expense of consumers, creators and society at large. Millions of classical songs, movies and books are held hostages in the vaults of huge media corps, not wanted enough by their focus groups to re-publish but potentially too profitable to release. We want to free our cultural heritage and make them accessible to all, before time withers away the celluloid of the old movie reels. Όταν τα πνευματικά δικαιώματα είχαν αρχικά δημιουργηθεί, ρύθμιζαν μόνο το δικαίωμα του δημιουργού να αναγνωριστεί ως ο δημιουργός. Αργότερα επεκτάθηκε για να καλύψει την εμπορική αντιγραφή των έργων, καθώς επίσης τον περιορισμό των φυσικών δικαιωμάτων των ιδιωτών πολιτών και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Εμείς λέμε ότι αυτή η μετατόπιση της ισορροπίας οδήγησε σε απαράδεκτη εξέλιξη για ολόκληρη την κοινωνία. Οι οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις έχουν ωθήσει τους νόμους για τα πνευματικά δικαιώματα πάρα πολύ εκτός ισορροπίας και αντ' αυτού συνάγουν άδικα πλεονεκτήματα για λίγες μεγάλες εταιρείες της αγοράς εις βάρος των καταναλωτών, των δημιουργών και την κοινωνία στο σύνολό της. Εκατομμύρια κλασικά τραγούδια, ταινίες και βιβλία κατακρατούνται σε ομηρία στα θησαυροφυλάκια των μεγάλων εταιριών, τα έργα αυτά δεν έχουν αρκετή ζήτηση από την πελατεία τους έτσι ώστε να γίνει η εκ νέου δημοσίευση τους, και δυνητικά είναι πολύ κερδοφόρα για να τα απελευθερώσουν. Θέλουμε να απελευθερωθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά και να καταστεί προσβάσιμη σε όλους, πριν να περάσει ο καιρός και φθαρεί η ζελατίνα στις παλιές ταινίες (before time withers away the celluloid of the old movie reels).
Immaterial laws are a way to legislate material properties for immaterial values. Ideas, knowledge and information are by nature non-exclusive and their common value lies in their inherent ability to be shared and spread. Οι άυλοι νόμοι είναι ο τρόπος για να νομοθετηθούν οι υλικές ιδιότητες για τις άυλες αξίες. Οι ιδέες, οι γνώσεις και οι πληροφορίες είναι από τη φύση τους μη-αποκλειστικές και η κοινή αξία τους έγκειται στην εγγενή δυνατότητα να διαμοιράζονται και να εξαπλώνονται.
We say that copyrights need to be restored to their origins. Laws must be altered to regulate only commercial use and copying of protected works. To share copies, or otherwise spread or use works for non-profit uses, must never be illegal since such fair use benefits all of society. Εμείς λέμε ότι τα πνευματικά δικαιώματα πρέπει να αποκατασταθούν στην αρχική τους προέλευση. Οι νόμοι πρέπει να αλλάξουν για να ρυθμίσουν μόνο την εμπορική χρήση και την εμπορική αντιγραφή, των προστατευόμενων έργων. Για να μοιραστείτε αντίγραφα, ή αλλιώς για την εξάπλωση ή για να χρησιμοποιήσετε τα έργα, για μη-κερδοσκοπική χρήση, δεν πρέπει ποτέ κάτι τέτοιο να είναι παράνομο, δεδομένου ότι μια τέτοια δίκαιη χρήση ωφελεί ολόκληρη την κοινωνία.
We want to reform commercial copyrights. The basic notion of copyrights was always to find a fair balance between conflicting commercial interests. Today this balance is lost and needs to be regained. Θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε τα εμπορικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η βασική ιδέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ήταν ανέκαθεν να βρεθεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ αντικρουόμενων εμπορικών συμφερόντων. Σήμερα, αυτή η ισορροπία έχει χαθεί και πρέπει να ανακτηθεί.
We suggest a reduction of commercial copyright protection, i.e. the monopoly to create copies of a work for commercial purposes, to five years from the publication of the work. The rights to make derivative works shall be adjusted so that the basic rule will be freedom for all to make them immediately. Any and all exceptions from this rule, for example, translations of books, or the usage of protected musical scores in movies, shall be explicitly enumerated in the statutes. Προτείνουμε τη μείωση του χρόνου της προστασίας των εμπορικών πνευματικών δικαιωμάτων, δηλαδή το μονοπώλιο για τη δημιουργία αντιγράφων ενός έργου για εμπορικούς σκοπούς, σε πέντε χρόνια από τη δημοσίευση του έργου. Τα δικαιώματα για να δημιουργηθούν παράγωγες εργασίες πρέπει να ρυθμίζονται έτσι, ώστε ο βασικός κανόνας θα είναι ελεύθερη χρήση για όλους, για να έχουν την δυνατότητα να τις κάνουν αμέσως. Οποιαδήποτε εξαίρεση και όλες οι εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό, για παράδειγμα, μεταφράσεις βιβλίων ή η χρήση των προστατευόμενων παρτιτούρων μουσικής σε ταινίες, θα πρέπει να απαριθμούνται ρητά στο καταστατικό με τους όρους προστασίας.
We want to create a fair and balanced copyright. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια δίκαιη και ισορροπημένη χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων.
All non-commercial gathering, use, processing and distribution of culture shall be explicitly encouraged. Technologies limiting the consumer's legal rights to copy and use information or culture, so-called DRM, should be banned. In cases where this leads to obvious disadvantages for the consumer, any product containing DRM shall display clear warnings to inform consumers of this fact. Όλες οι μη-εμπορικές συλλογές, η χρήση, η επεξεργασία και η διανομή του πολιτισμού θα πρέπει να ενθαρρύνονται ρητά. Τεχνολογίες που περιορίζουν τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή στο να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει πληροφορίες ή τον πολιτισμό, τα λεγόμενα DRM (Digital rights management), θα πρέπει να απαγορευτούν. Στις περιπτώσεις που αυτό οδηγεί σε προφανή μειονεκτήματα για τον καταναλωτή, κάθε προϊόν που περιέχει DRM θα εμφανίζει σαφείς προειδοποιήσεις πάνω του για να ενημερώνονται οι καταναλωτές για το γεγονός αυτό.
Contractual agreements implemented to prevent such legal distribution of information shall be declared null and void. Non-commercial distribution of published culture, information or knowledge – with the clear exception of personal data – must not be limited or punished. As a logical conclusion of this, we want to abolish the blank media tax. Οι συμβατικές συμφωνίες που εφαρμόζονται για την πρόληψη τέτοιων νόμιμων διανομών των πληροφοριών θα πρέπει να κηρυχθούν ως κενό γράμμα και άκυρες. Η μη-εμπορική διανομή δημοσιοποιημένου πολιτισμού, η ενημέρωση ή η γνώση - με σαφή εξαίρεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - δεν θα πρέπει να περιορίζεται ή να επιφέρουν κάποια τιμωρία. Ως λογικό συμπέρασμα αυτού, θέλουμε να καταργηθεί και ο φόρος στα κενά μέσα αντιγραφής.
We want to create a cultural commons. Θέλουμε να δημιουργήσουμε πολιτιστικά κοινά αγαθά.
Patents and Private Monopolies Harm Society Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και Ιδιωτικά Μονοπώλια, βλάπτουν την Κοινωνία
Patents have many damaging effects. Pharmaceutical patents are responsible for human deaths in diseases they could have afforded medication for, research priorities are skewed, and unnecessarily high, and rising, cost of medicines in richer parts of the world. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχουν πολλές αρνητικές συνέπειες. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στα φάρμακα, είναι υπεύθυνα για τους θανάτους ανθρώπων με ασθένειες που θα μπορούσε να τους έχουν παρασχεθεί φάρμακα, είναι στρέβλωση των ερευνητικών προτεραιοτήτων, και αδικαιολόγητα υψηλό και συνεχώς αυξανόμενο, το κόστος των φαρμάκων στα πλουσιότερα μέρη του κόσμου.
Patents on life and genes, like patented crops, lead to unreasonable and harmful consequences. Software patents retard technological development and constitute a serious threat against Swedish as well as European small- and medium-sized businesses in the IT sector. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τη ζωή (για τα έμβια) και για τα γονίδια, όπως και η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καλλιέργεια, οδηγεί σε παράλογες και επιβλαβείς συνέπειες. Οι πατέντες λογισμικού επιβραδύνουν την τεχνολογική ανάπτυξη και αποτελούν μια σοβαρή απειλή κατά των Σουηδικών, καθώς και των Ευρωπαϊκών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της πληροφορικής.
Patents are said to encourage innovation by protecting inventors and investors in new inventions and manufacturing methods. In reality, patents are increasingly used by large corporations to hinder smaller companies from competing on equal terms. Instead of encouraging innovation, patents are being used as "mine fields" when waging war against others, often patents the owner has no plans on developing further themselves. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας λέγεται ότι ενθαρρύνουν την καινοτομία με την προστασία των εφευρετών και των επενδυτών, σε νέες εφευρέσεις και στις μεθόδους παρασκευής. Στην πραγματικότητα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από τις μεγάλες εταιρείες για να εμποδίζουν τις μικρότερες εταιρείες να τις ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις. Αντί να ενθαρρύνουν την καινοτομία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας χρησιμοποιούνται ως «ναρκοπέδια», σε έναν πόλεμο ενάντια σε άλλους, συχνά στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ο ιδιοκτήτης τους δεν σκοπεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη τους.
We believe patents have become obsolete and that they actively stifle innovation and the creation of new knowledge. Besides, just by looking at all business areas that is not patentable it is clear that patents simply are not needed - the market forces derived from being first-to-market is quite sufficient for fostering innovation. Inventors should compete fairly with natural advantages like innovative designs, customer benefits, pricing and quality, instead of with a state-awarded monopoly on knowledge. Not having to pay small armies of patent lawyers will free resources that can be used for creating real innovation and improve products at a faster rate, benefiting us all in the end. Πιστεύουμε ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου και ότι καταπνίγουν ενεργά την καινοτομία και τη δημιουργία νέας γνώσης. Άλλωστε, μόνο με την απλή εξέταση όλων των επιχειρηματικών τομέων που δεν έχουν κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, είναι σαφές ότι οι πατέντες απλά δεν χρειάζονται - οι δυνάμεις της αγοράς που πηγάζουν από το ότι κάποιος είναι πρωταγωνιστής της αγοράς, είναι αρκετά επαρκείς για την προώθηση της καινοτομίας. Οι εφευρέτες θα πρέπει να ανταγωνίζονται ισότιμα με φυσικά πλεονεκτήματα, όπως καινοτόμα σχέδια, τα οφέλη των πελατών, την τιμολόγηση και την ποιότητα, αντί με ένα καθεστώς απονομής μονοπωλίων πάνω στη γνώση. Η ακύρωση της ανάγκης να χρηματοδοτούνται μικρές στρατιές δικηγόρων εξειδικευμένων στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, θα απελευθερώσει πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πραγματικής καινοτομίας και στη βελτίωση των προϊόντων με ταχύτερο ρυθμό, προς όφελος όλων μας τελικά.
We want to abolish patents gradually. Θέλουμε να καταργηθούν σταδιακά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Apart from abusing patents, large corporations attempt to create monopolies by other means. By keeping information on things like file formats and interfaces secret, they try to create vendor lock-in, thereby limiting competition with a blatant disregard for the value of a free and fair market. This practice leads directly to higher prices and a lower rate of innovation. Whenever the publicly funded sector procures information systems or produces information itself, it must actively counteract the formation or continuation of these private monopolies on information, knowledge, ideas, or concepts. Initiatives like Open Access, with the purpose of making results of research freely available, shall be encouraged and supported. Εκτός μόνο από το να εξαπατούν με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι μεγάλες εταιρείες προσπαθούν να δημιουργήσουν μονοπώλια και με άλλα μέσα. Με τη κατακράτηση πληροφοριών σχετικά με πράγματα όπως οι μορφές αρχείων και μυστικά στις διεπαφές τους, προσπαθούν να δημιουργήσουν κλειδωμένες καταστάσεις αποκλειστικής προμήθειας στα προϊόντα, περιορίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό με μια κατάφωρη περιφρόνηση για την αξία μιας ελεύθερης και δίκαιης αγοράς. Η πρακτική αυτή οδηγεί απευθείας σε υψηλότερες τιμές και σε χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της καινοτομίας. Κάθε φορά που ο τομέας της δημόσιας χρηματοδότησης προμηθεύεται συστήματα πληροφοριών ή παράγει η ίδια τις πληροφορίες, θα πρέπει να εξουδετερώνεται ενεργά η δημιουργία ή η συνέχιση αυτών των ιδιωτικών μονοπωλίων στις πληροφορίες, στις γνώσεις, στις ιδέες και στις έννοιες. Πρωτοβουλίες όπως η Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access), με σκοπό να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας ως ελεύθερα και διαθέσιμα, θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται.
Private monopolies shall be combated. Τα ιδιωτικά μονοπώλια θα πρέπει να καταπολεμηθούν.
The public sector shall archive documents and make them publicly available in open formats. It shall be possible to communicate with the government without being tied to a certain private supplier of software. The use of open source in the public sector, including schools, shall be stimulated. Ο δημόσιος τομέας να αρχειοθετεί έγγραφα και να τα διαθέτει στο κοινό σε ανοικτές μορφές φόρμας αρχεία (open formats). Πρέπει να είναι δυνατή η επικοινωνία με την κυβέρνηση, χωρίς να συνδέεται με ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό προμηθευτή λογισμικού. Η χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source) στο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, πρέπει να ενισχυθεί.
Open formats and open source shall be encouraged. Οι ανοικτές μορφές φόρμας (open formats) και ανοιχτής πηγής (open source) πρέπει να ενθαρρύνονται.
Closing words Επίλογος
We wish to guard citizen's rights, their right to privacy and basic human rights. When the government routinely put its citizens under surveillance, it invariably leads to abuse of powers, lack of freedoms and injustices. We demand a correction of these injustices. We demand justice, freedom and democracy for the citizens. Θέλουμε να φρουρήσουμε τα δικαιώματα των πολιτών, το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν η κυβέρνηση που συστηματικά τοποθετεί τους πολίτες της υπό επιτήρηση, οδηγεί πάντα σε κατάχρηση εξουσίας, στην έλλειψη των ελευθεριών, και σε αδικίες. Απαιτούμε την διόρθωση αυτών των αδικιών. Απαιτούμε δικαιοσύνη, ελευθερία και δημοκρατία για τους πολίτες.
Today's copyright and patent laws lead to harmful monopolies, the loss of important democratic values, hinders the creation of culture and knowledge, and prevents them from reaching the citizens. We demand the abolishment of patents and fair and balanced laws of copyrights, rooted in the will of the people, to enrich people's lives, enable a healthy business climate, create a knowledge and cultural commons, and thereby benefiting the development of society as a whole. Σήμερα τα πνευματικά δικαιώματα και οι νόμοι των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας οδηγούν σε επιβλαβή μονοπώλια, στην απώλεια σημαντικών δημοκρατικών αξιών, και εμποδίζει τη δημιουργία του πολιτισμού και της γνώσης και εμποδίζει την πρόσβαση των πολιτών σε αυτά (στον πολιτισμό και την γνώση). Απαιτούμε την κατάργηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και απαιτούμε δίκαιους και ισορροπημένους νόμους για τα πνευματικά δικαιώματα, που θα έχουν τις ρίζες τους στη βούληση του λαού, που θα εμπλουτίσουν τη ζωή των ανθρώπων, θα επιτρέπουν ένα υγιές επιχειρηματικό κλίμα, θα δημιουργήσουν τη γνώση και τον κοινό πολιτισμό, και ως εκ τούτου θα είναι προς όφελος της ανάπτυξης της κοινωνίας στο σύνολό της.
Our work with this is now focused on parliamentary means and therefore we seek a mandate from the people to represent them in these issues. Η εργασία μας πάνω σε αυτό επικεντρώνεται τώρα στα κοινοβουλευτικά μέσα και ως εκ τούτου θα ζητήσουμε την εντολή από το λαό για να τον εκπροσωπήσουμε σε αυτά τα θέματα.
The Pirate Party does not strive to be part of an administration. Our goal is to use a tie breaker position in parliament as leverage, and support an administration that drives the issues in our platform in a satisfactory manner. When they do, we will support that administration on other issues where we choose to not hold opinions of our own. Το Πειρατικό Κόμμα δεν προσπαθεί να είναι μέρος της διοίκησης. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε μια σκληρή στάση και θέση στο κοινοβούλιο, ως μόχλευση, και να υποστηρίξουμε μια διοίκηση που θα οδηγεί τα ζητήματα στην πλατφόρμα (ατζέντα) μας με ικανοποιητικό τρόπο. Όταν το κάνουν, θα υποστηρίξουμε ότι, μια τέτοια διοίκηση κάνει και σε άλλα θέματα, στα οποία επιλέγουμε να μην έχουμε προς το παρόν δικιά μας γνώμη.
To unite as a strong movement, we have chosen to not take a stand in any political issues not connected with the principles declared herein. Για να ενωθούμε ως ένα ισχυρό κίνημα, έχουμε επιλέξει να μην πάρουμε θέση πάνω σε οποιαδήποτε άλλο πολιτικό ζήτημα, που δεν συνδέεται με τις αρχές που δηλώνονται στο παρόν έγγραφο.
We stand united around our protection of the right to privacy, our will to reform copyrights, and the need to abolish patents. Στεκόμαστε ενωμένοι γύρω από την προστασία του δικαιώματός μας στην ιδιωτική ζωή, στη βούλησή μας για τη μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και στην ανάγκη να καταργηθούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Note to translators: The differences between Principles 3.0 (adopted in February 2006) and Principles 3.1 (January 2008) have been highlighted in purple. The differences between Principles 3.1 and Principles 3.2 (December 2008) have been highlighted in green. Σημείωση για τους μεταφραστές: Οι διαφορές μεταξύ του Αρχές 3.0 (που εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 2006) και του Αρχές 3.1 (Ιανουάριος 2008) έχουν επισημανθεί με μοβ χρώμα. Οι διαφορές μεταξύ του Αρχές 3.1 και του Αρχές 3.2 (Δεκέμβριος 2008) έχουν επισημανθεί με πράσινο χρώμα.


Pirate Party Declaration of Principles 3.1 (January 2008)
Introduction
We wish to change global legislation to facilitate the emerging information society, which is characterized by diversity and openness. We do this by requiring an increased level of respect for the citizens and their right to privacy, as well as reforms to copyright and patent law.
The three core beliefs of the Pirate Party are the need for protection of citizen's rights, the will to free our culture, and the insight that patents and private monopolies are damaging to society.
Ours is a control and surveillance society where practically everyone is registered and watched. It is counterproductive to a modern judicial state to impose surveillance on all its citizens, thereby treating them as suspects. Democracy pre-supposes a strong protection for citizen's rights.
Copyright was created to benefit society in order to encourage acts of creation, development and spreading of cultural expressions. In order to achieve these goals, we need a balance between common demands of availability and distribution on the one hand, and the demands of the creator to be recognized and remunerated on the other. We claim that today's copyright system unbalanced. A society where cultural expressions and knowledge is free for all on equal terms benefits the whole of the society. We claim that widespread and systematic abuses of today's copyrights are actively counter-productive to these purposes by limiting both the creation of, and access to, cultural expressions.
Privatized monopolies are one of society's worst enemies, as they lead to price-hikes and large hidden costs for citizens. Patents are officially sanctioned monopolies on ideas. Large corporations diligently race to hold patents they can use against smaller competitors to prevent them from competing on equal terms. A monopolistic goal is not to adjust prices and terms to what the market will bear, but rather use their illgotten rights as a lever to raise prices and set lopsided terms on usage and licensing. We want to limit the opportunities to create damaging and unnecessary monopoly situations.
Trademarks are primarily useful as consumer protection devices. We feel trademarks mostly work fine today, and do not suggest any changes here.
Democracy, Citizens' Rights and Personal Freedoms
The citizen's right to privacy is written in the Swedish constitution. From this fundamental right springs several other basic human rights like the rights to free speech, freedom of opinion, to obtain information as well as the right to culture and personal development. All attempts by the state to curtail these rights must be questioned and met with powerful opposition.
All powers, systems and methods that the state can use against its citizens must be under constant evaluation and scrutiny by elected officials. When the government uses surveillance powers against regular citizens who are not suspected of any crime, it is a fundamentally unacceptable and clear violation of the citizen's right to privacy. Each citizen must be guaranteed the right to anonymity which is inherent to our constitution and the right of the individual to control all use of his or her personal data must be strengthened.
The government must respect the constitution not just in saying, but in practice. Respect for the citizens and their privacy shall mean that principles like prohibition of torture, integrity of lawmaking, due process of law, messenger immunity, and the postal secret are not negotiable. The Pirate Party shall and will act to expose and bring down an administration that the party considers doesn't respect human rights, as expected from a western democracy.
The postal secrets act shall be elevated to a general communications secrets act. Just as it is prohibited to read someone else's mail today, it shall be forbidden to read or access e-mail, SMS or other forms of messages, regardless of the underlying technology or who the operator may be. Any and all exceptions from this rule must be well-motivated in each and every case. Employers shall only be allowed to access an employee's messages if this is absolutely necessary to secure the technical functionality or in direct connection with the employee's work-related duties. The government shall only be allowed access to a citizen's means of communication or put a citizen under surveillance in the case of a firm suspicion of a crime being committed by said citizen. In all other cases, the government shall assume its citizens to be innocent and leave them alone. This communications secrets act must be given a strong legal protection, as the government has repeatedly shown that it is not to be entrusted with sensitive information.
We want to repeal the Data Retention Directive and strengthen the citizens' right to privacy.
The Pirate Party has no opinion on whether Sweden should or should not be a member of the European Union, but now that we are, we have a right to demand that the union is governed by democratic principles. The democratic shortage in the Union must be addressed in the long term, and the first step is to prevent it from being set in stone through a bad constitution. The proposed European Union constitution that France and the Netherlands voted against shall not be accepted, neither in its original form nor with cosmetic changes.Decision-making and governmental administration in both Sweden and the European Union shall be characterized by transparency and openness. Swedish representatives in the EU shall act to bring the Union closer to the Swedish principle of public access to records.
Foundations of democracy shall be protected, both in Sweden and in the EU.
Free Our Culture
When copyrights were originally created, they only regulated the right of a creator to be recognized as the creator. It has later been expanded to cover commercial copying of works as well as also limiting the natural rights of private citizens and non-profit organizations. We say that this shift of balance has prompted an unacceptable development for all of society. Economic and technological developments have pushed copyright laws way out of balance and instead it infers unjust advantages for a few large market players at the expense of consumers, creators and society at large. Millions of classical songs, movies and books are held hostages in the vaults of huge media corps, not wanted enough by their focus groups to re-publish but potentially too profitable to release. We want to free our cultural heritage and make them accessible to all, before time withers away the celluloid of the old movie reels.
Immaterial laws are a way to legislate material properties for immaterial values. Ideas, knowledge and information are by nature non-exclusive and their common value lies in their inherent ability to be shared and spread.
We say that copyrights need to be restored to their origins. Laws must be altered to regulate only commercial use and copying of protected works. To share copies, or otherwise spread or use works for non-profit uses, must never be illegal since such fair use benefits all of society.
We want to reform commercial copyrights. The basic notion of copyrights was always to find a fair balance between conflicting commercial interests. Today this balance is lost and needs to be regained.
We suggest a reduction of commercial copyright protection, i.e. the monopoly to create copies of a work for commercial purposes, to five years from the publication of the work. The rights to make derivative works shall be adjusted so that the basic rule will be freedom for all to make them immediately. Any and all exceptions from this rule, for example, translations of books, or the usage of protected musical scores in movies, shall be explicitly enumerated in the statutes.
We want to create a fair and balanced copyright.
All non-commercial gathering, use, processing and distribution of culture shall be explicitly encouraged. Technologies limiting the consumer's legal rights to copy and use information or culture, so-called DRM, should be banned. In cases where this leads to obvious disadvantages for the consumer, any product containing DRM shall display clear warnings to inform consumers of this fact.
Contractual agreements implemented to prevent such legal distribution of information shall be declared null and void. Non-commercial distribution of published culture, information or knowledge - with the clear exception of personal data - must not be limited or punished. As a logical conclusion of this, we want to abolish the blank media tax.
We want to create a cultural commons.
Patents and Private Monopolies Harm Society
Patents have many damaging effects. Pharmaceutical patents are responsible for human deaths in diseases they could have afforded medication for, research priorities are skewed, and unnecessarily high, and rising, cost of medicines in richer parts of the world.
Patents on life and genes, like patented crops, lead to unreasonable and harmful consequences. Software patents retard technological development and constitute a serious threat against Swedish as well as European small- and medium-sized businesses in the IT sector.
Patents are said to encourage innovation by protecting inventors and investors in new inventions and manufacturing methods. In reality, patents are increasingly used by large corporations to hinder smaller companies from competing on equal terms. Instead of encouraging innovation, patents are being used as "mine fields" when waging war against others, often patents the owner has no plans on developing further themselves.
We believe patents have become obsolete and that they actively stifle innovation and the creation of new knowledge. Besides, just by looking at all business areas that is not patentable it is clear that patents simply are not needed - the market forces derived from being first-to-market is quite sufficient for fostering innovation. Inventors should compete fairly with natural advantages like innovative designs, customer benefits, pricing and quality, instead of with a state-awarded monopoly on knowledge. Not having to pay small armies of patent lawyers will free resources that can be used for creating real innovation and improve products at a faster rate, benefiting us all in the end.
We want to abolish patents gradually.
Apart from abusing patents, large corporations attempt to create monopolies by other means. By keeping information on things like file formats and interfaces secret, they try to create vendor lock-in, thereby limiting competition with a blatant disregard for the value of a free and fair market. This practice leads directly to higher prices and a lower rate of innovation. Whenever the publicly funded sector procures information systems or produces information itself, it must actively counteract the formation or continuation of these private monopolies on information, knowledge, ideas, or concepts. Initiatives like Open Access, with the purpose of making results of research freely available, shall be encouraged and supported.
Private monopolies shall be combated.
The public sector shall archive documents and make them publicly available in open formats. It shall be possible to communicate with the government without being tied to a certain private supplier of software. The use of open source in the public sector, including schools, shall be stimulated.
Open formats and open source shall be encouraged.
Closing words
We wish to guard citizen's rights, their right to privacy and basic human rights. When the government routinely put its citizens under surveillance, it invariably leads to abuse of powers, lack of freedoms and injustices. We demand a correction of these injustices. We demand justice, freedom and democracy for the citizens.
Today's copyright and patent laws lead to harmful monopolies, the loss of important democratic values, hinders the creation of culture and knowledge, and prevents them from reaching the citizens. We demand the abolishment of patents and fair and balanced laws of copyrights, rooted in the will of the people, to enrich people's lives, enable a healthy business climate, create a knowledge and cultural commons, and thereby benefiting the development of society as a whole.
Our work with this is now focused on parliamentary means and therefore we seek a mandate from the people to represent them in these issues.
The Pirate Party does not strive to be part of an administration. Our goal is to use a tie breaker position in parliament as leverage, and support an administration that drives the issues in our platform in a satisfactory manner. When they do, we will support that administration on other issues where we choose to not hold opinions of our own.
To unite as a strong movement, we have chosen to not take a stand in any political issues not connected with the principles declared herein.
We stand united around our protection of the right to privacy, our will to reform copyrights, and the need to abolish patents.


Pirate Party Declaration of Principles 3.0 (February 2006)
Abstract
The three core beliefs of the Pirate Party are the need for protection of citizen's rights, the will to free our culture, and the insight that patents and private monopolies are damaging to society.
Ours is a control and surveillance society where practically everyone is registered and watched. It is not in the best interests of a modern judicial state to impose surveillance on all its citizens, thereby treating them as suspects. Democracy presupposes a strong protection for citizen's rights.
Copyrights were created to benefit society by encouraging acts of creation, development and spreading cultural expressions. To achieve these goals, we need a delicate balance between common demands of availability and distribution on one hand, and the demands of the creator to be recognized and remunerated on the other. We claim that today's copyright system is way out of balance. A society where cultural expressions and knowledge is free for all on equal terms would benefit the whole of the society. We claim that widespread and systematic abuses of today's copyrights are actively counter-productive to these purposes by limiting both the creation of, and access to, our own culture.
Privatized monopolies are one of our society's worst enemies. They lead directly to price-hikes and large hidden costs for citizens. Patents are officially sanctioned monopolies on ideas. Large corporations fight each other in a race to file more and more patents they can use against smaller competitors to prevent them from competing on equal terms. The goal of any monopolist is not to adjust prices and terms to what the market will bear, but rather use their ill-gotten rights as a lever to raise prices and set lopsided terms on usage and licensing. We want to limit the opportunities to create damaging and unnecessary monopoly situations.
Trademarks are primarily useful as consumer protection devices. We feel trademarks mostly work fine today, and do not suggest any changes here.
Citizens' Rights and Personal Freedoms
The citizen's right to privacy is written in the Swedish constitution. From this fundamental right springs several other basic human rights like the rights to free speech, freedom of opinion, to obtain information as well as the right to culture and personal development. All attempts by the state to curtail these rights must be questioned and met with powerful opposition.
All powers, systems and methods that the state can use against its citizens must be under constant evaluation and scrutiny by elected officials. When the government watches regular citizens who are not suspects of any crime, it is a fundamentally unacceptable and clear violation of the citizen's right to privacy. Every citizen must be guaranteed the right to anonymity which is inherent to our constitution and the right of the individual to control all use of his or her personal data must be strengthened.
The postal secrets act shall be elevated to a general communications secrets act. Just as it is prohibited to read someone else's mail today, it shall be forbidden to read or access e-mail, SMS or other forms of messages, regardless of the underlying technology or who the operator may be. Any and all exceptions from this rule must be well-motivated in each and every case. Employers shall only be allowed to access an employee's messages if this is absolutely necessary to secure the technical functionality or in direct connection with the employee's work-related duties. The government shall only be allowed access to a citizen's means of communication or put a citizen under surveillance in the case of a firm suspicion of a crime being committed by said citizen. In all other cases, the government shall assume its citizens to be innocent and leave them alone. This communications secrets act must be given a strong legal protection, as the government has repeatedly shown that it is not to be entrusted with sensitive information.We want to repeal the Data Retention Directive and strengthen the citizens' right to privacy.
Free Our Culture
When copyrights were originally created, they only regulated the right of a creator to be recognized as the creator. It has later been expanded to cover commercial copying of works as well as also limiting the natural rights of private citizens and non-profit organizations. We say that this shift of balance has prompted an unacceptable development for all of society. Economic and technological developments have pushed copyright laws way out of balance and instead it infers unjust advantages for a few large market players at the expense of consumers, creators and society at large. Millions of classical songs, movies and books are held hostages in the vaults of huge media corps, not wanted enough by their focus groups to re-publish but potentially too profitable to release. We want to free our cultural heritage and make them accessible to all, before time withers away the celluloid of the old movie reels.
Immaterial laws are a way to legislate material properties for immaterial values. Ideas, knowledge and information are by nature non-exclusive and their common value lies in their inherent ability to be shared and spread.
We say that copyrights need to be restored to their origins. Laws must be altered to regulate only commercial use and copying of protected works. To share copies, or otherwise spread or use works for non-profit uses, must never be illegal since such fair use benefits all of society.
We want to reform commercial copyrights. The basic notion of copyrights was always to find a fair balance between conflicting commercial interests. Today this balance is lost and needs to be regained. We suggest a reduction of commercial copyright protection, i.e. the monopoly to create copies of a work for commercial purposes, to five years from the publication of the work. The rights to make derivative works shall be adjusted so that the basic rule will be freedom for all to make them immediately. Any and all exceptions from this rule, for example, translations of books, or the usage of protected musical scores in movies, shall be explicitly enumerated in the statutes.
We want to create a fair and balanced copyright.
All non-commercial gathering, use, processing and distribution of culture shall be explicitly encouraged. Technologies limiting the consumer's legal rights to copy and use information or culture, so-called DRM, should be banned. In cases where this leads to obvious disadvantages for the consumer, any product containing DRM shall display clear warnings to inform consumers of this fact.
Contractual agreements implemented to prevent such legal distribution of information shall be declared null and void. Non-commercial distribution of published culture, information or knowledge - with the clear exception of personal data - must not be limited or punished. As a logical conclusion of this, we want to abolish the blank media tax.
We want to create a cultural commons.
Patents and Private Monopolies Harm Society
Patents have many damaging effects. Pharmaceutical patents are responsible for human deaths in diseases they could have afforded medication for, research priorities are skewed, and unnecessarily high, and rising, cost of medicines in richer parts of the world.
Patents on life and genes, like patented crops, lead to unreasonable and harmful consequences. Software patents retard technological development and constitute a serious threat against Swedish as well as European small- and medium-sized businesses in the IT sector.
Patents are said to encourage innovation by protecting inventors and investors in new inventions and manufacturing methods. In reality, patents are increasingly used by large corporations to hinder smaller companies from competing on equal terms. Instead of encouraging innovation, patents are being used as "mine fields" when waging war against others, often patents the owner has no plans on developing further themselves.
We believe patents have become obsolete and that they actively stifle innovation and the creation of new knowledge. Besides, just by looking at all business areas that is not patentable it is clear that patents simply are not needed - the market forces derived from being first-to-market is quite sufficient for fostering innovation. Inventors should compete fairly with natural advantages like innovative designs, customer benefits, pricing and quality, instead of with a state-awarded monopoly on knowledge. Not having to pay small armies of patent lawyers will free resources that can be used for creating real innovation and improve products at a faster rate, benefiting us all in the end.
We want to abolish patents.
Apart from abusing patents, large corporations attempt to create monopolies by other means. By keeping information on things like file formats and interfaces secret, they try to create vendor lock-in, thereby limiting competition with a blatant disregard for the value of free market forces. This practice leads directly to higher prices and a lower rate of innovation. Whenever the publicly funded sector procures information systems or produces information itself, it must actively counteract the formation or continuation of these private monopolies on information, knowledge, ideas, or concepts.
Private monopolies shall be combated.
Conclusion
We wish to guard citizen's rights, their right to privacy and basic human rights. When the government routinely put its citizens under surveillance, it invariably leads to abuse of powers, lack of freedoms and injustices. We demand a correction of these injustices. We demand justice, freedom and democracy for the citizens.
Today's copyright and patent laws lead to harmful monopolies, the loss of important democratic values, hinders the creation of culture and knowledge, and prevents them from reaching the citizens. We demand the abolishment of patents and fair and balanced laws of copyrights, rooted in the will of the people, to enrich people's lives, enable a healthy business climate, create a knowledge and cultural commons, and thereby benefiting the development of society as a whole.
Our work with this is now focused on parliamentary means and therefore we seek a mandate from the people to represent them in these issues.
To unite as a strong movement, we have chosen to not take a stand in any political issues not connected with the principles declared herein.
We stand united around our protection of the right to privacy, our will to reform copyrights, and the need to abolish patents.


Pirate Party Declaration of Principles 2.0 (January 2006)
Background
It is said that copyrights promote the creation of culture and no one seems to question it. We do. We claim that this widely held belief is false and that our common culture is being suffocated by copyrights.
Apart from this, we can point to the horrible fact that on July 1st, 2005, our own government criminalized over a million citizens by changing copyright in a direction that points far away from public opinion.
We also claim that patents suffocate innovation. By creating a monopoly on knowledge, they stifle competition and prevent development, not to mention the ways they are being abused by patent holders.
Last but definitely not least is the question of privacy. Sweden is on course for a society where every citizen is being constantly supervised by the government. We intend to change that course.
Citizens' Rights
The Swedish constitution guarantees every citizen access to all basic human rights such as freedom of speech, protection against oppression and respect for personal integrity. The EU data retention act tramples on all of these rights by demanding telephone companies and Internet providers store information about every single phone call, every e-mail, every visited website and position of every mobile phone. This has the effect of chilling free speech, curtailing the right of free association and violating article 12 of the UN declaration of Human Rights. Not bad for a day's work.
Government exists solely for the betterment of society and the protection of its citizens, the very same citizens who legitimize the government. A government who uses its powers against its own citizens is essentially illegitimate. All rule of law must be firmly anchored in the will of the people governed by it or we risk total state oppression.
We aim to abolish the EU data retention act and strengthen the constitutional protection of all citizens' rights.
The Duality of Immaterial Law
Copyrights and patents were created to promote the betterment of society by encouraging creators and inventors. Today, the technological and economical development has stripped them of their use and instead they have become a choke point for our common culture. A few large actors in the marketplace use their statesanctioned monopolies to dictate terms and set prices in a way that's decidedly not in our best interests. The original goals are no longer needed since the barriers of entry into creating culture and innovating technology have become so low that anyone can partake as a creator - the explosion of the Internet is testament to this force. There are more books, more content, more culture, more music, more articles, more innovations and more movies than ever before. However, most of our cultural heritage is locked up by copyrights, left rotting in vaults, unpublished and out of print. We don't need to encourage creators any more, we need to set them free. We don't want to hinder innovation, strangle our minds and hold back our ideas any more. Ideas, music and knowledge can not, by their very nature, be exclusive property. When shared, they multiply. When given away, they enrich giver and receiver alike.
The anti-competitive contracts that large parties use to control single creators are immoral.
The artificial limits imposed by strong distributors upon consumers' rights are illegal.
We wish to promote a constructive discussion of the duality of IP law, describing the negative consequences for the little man. We wish to form fair rules for how producers' and creators' needs can be met while strengthening consumers' powers by adapting IP law to new technological breakthroughs and environmentally friendlier business models.
The Problems with Patents
Patents were supposed to encourage the dissemination of knowledge and information by offering a time-limited protection for those who invent and invest in new inventions and methods. We believe it is only fair and natural that inventors and investors alike shall be able to gain remuneration for their work and ideas. However, patents today are mainly used to prevent innovation by hindering competitors. When created, the patent duration of 20 years was a third of the inventors' lifetime and still a reasonably short timespan compared to the general pace of development. Today, 20 years is nothing to a large corporation but an eternity for society to wait for innovation. This equation no longer computes.
Patents are used to block competition, big pharma stops developing countries from copying patented AIDS medicines, farmers get sued when a patented GM crop is accidentally spread on their fields, software patents cement the monopolies of big software houses, small inventors are dragged into courts for years to defend their patents and industry wants to patent your genes. We say it's time to put a stop to this madness.
We aim to abolish patents.
We wish to see a society where small and big parties alike can compete on equal and fair terms with weapons like quality, customer benefits and price instead of with patent attorneys. This will liberate resources they can use to innovate for the good of all.
The Importance of Trademarks
Consumers have a rightful need to know what they buy and companies have a need to protect their trademarks in order to compete fairly. There is a strong public interest here that we wish to address. We aim to strenghten trademark protections between companies somewhat while allowing more lenience in situations like consumer critic and satire. This is designed as an incentive for corporations to take good care of their customers and trademarks as well as strenghtening the consumer's power.
We aim to both strengthen trademark protection and the consumers' right to criticize them.
Free our culture
We wish to strengthen the attribution rights of the authors. This right shall have no time limit. We wish to free our cultural heritage and enable a richer society by revoking all exclusive copyrights. It can be proven that exclusivity lessens the inherent value of immaterials such as ideas, thoughts, knowledge and music. A free dissemination of information and cultural expressions enrich us all, especially when combined with a technological revolution that enables free distribution at the speed of light. We wish to promote the creation of new and robust business models where creators and consumers can interact on equal terms for the enrichment of both.
Ideas, knowledge and information are by nature non-exclusive and their common value lies in their being spread and shared.
All copying of cultural expressions shall be expressly encouraged as long as the author is properly attributed, in particular through file-sharing. All restricting contracts as well as technical means and methods employed to prevent such copying shall be declared illegal for obstructing the natural right of our society to benefit from the sharing of culture and knowledge. No dissemination of cultural expressions, information and knowledge may be restricted or discouraged in any way. All future revisions of IP law must be based on the express will of the people and not intense lobbying from special interest groups.
We aim to free our common cultural heritage and de-criminalize our citizens.
Summary
Current IP law leads directly to monopolies, a non-functional market, the suppression of democratic values and the obstruction of cultural expressions and innovation. The data rentention act leads to restricted freedoms and a breakdown of the rule of law.
Demanding a correction of these wrongs is to demand justice, freedom and democracy for all citizens. We demand a revised and modern form of IP law firmly founded on the principle of enrichment of society. We demand a healthy climate for entrepreneurs. We demand a creative commons of knowledge and culture, promoting the enrichment of all. We demand better protection for citizens' rights to their own information.
We seek a clear mandate from the people to address the issues declared herein, but no others.