A Declaration of the Independence of Cyberspace

Από wiki.pirateparty.gr
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

A Declaration of the Independence of Cyberspace
A Declaration of the Independence of Cyberspace
by John Perry Barlow <barlow@eff.org>
από τον John Perry Barlow <barlow@eff.org>

Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather.

Κυβερνήσεις του βιομηχανικού κόσμου, εσείς οι κουρασμένοι γίγαντες της σάρκας και του χάλυβα, κατάγομαι από τον Κυβερνοχώρο, το νέο σπίτι του Νου. Εκ μέρους του μέλλοντος, σας ζητώ εσάς του παρελθόντος να μας αφήσετε ήσυχους. Δεν είστε ευπρόσδεκτοι ανάμεσά μας. Δεν έχετε καμία κυριαρχία, εκεί που μαζευόμαστε.

We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address you with no greater authority than that with which liberty itself always speaks. I declare the global social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us. You have no moral right to rule us nor do you possess any methods of enforcement we have true reason to fear.

Δεν έχουμε καμία εκλεγμένη κυβέρνηση, ούτε είναι και πιθανό να έχουμε μια, γι' αυτό σας απευθύνομαι χωρίς μεγαλύτερη εξουσία από εκείνη με την οποία η ελευθερία η ίδια πάντα μιλάει. Δηλώνω το παγκόσμιο κοινωνικό χώρο που χτίζουμε να είναι φυσικά ανεξάρτητος από τις τυραννίες που θα επιδιώξετε να μας επιβάλετε. Δεν έχετε κανένα ηθικό δικαίωμα να μας κυβερνάτε και ούτε σε κάποια από τις μεθόδους επιβολής σας έχουμε πραγματικό λόγο να φοβόμαστε.

Governments derive their just powers from the consent of the governed. You have neither solicited nor received ours. We did not invite you. You do not know us, nor do you know our world. Cyberspace does not lie within your borders. Do not think that you can build it, as though it were a public construction project. You cannot. It is an act of nature and it grows itself through our collective actions.

Οι κυβερνήσεις αντλούν τις δίκαιες εξουσίες τους από την συναίνεση των κυβερνωμένων. Δεν μπορείτε ούτε να ζητήσετε και ούτε θα λάβετε την δική μας. Εμείς δεν σας καλέσαμε. Δεν μας ξέρετε, ούτε και ξέρετε τον κόσμο μας. Ο κυβερνοχώρος δεν βρίσκεται εντός των συνόρων σας. Μην νομίζετε ότι μπορείτε να τον χτίσετε, σαν να ήταν ένα δημόσιο έργο κατασκευής. Δεν μπορείτε. Είναι μια πράξη της φύσης και μεγαλώνει μέσα από τις συλλογικές μας δράσεις.

You have not engaged in our great and gathering conversation, nor did you create the wealth of our marketplaces. You do not know our culture, our ethics, or the unwritten codes that already provide our society more order than could be obtained by any of your impositions.

Δεν εμπλέκεστε στην μεγάλη και συλλογική μας συνομιλία, ούτε και θα δημιουργήσετε πλούτο στις αγορές μας. Δεν ξέρετε τον πολιτισμό μας, την ηθική μας ή τους άγραφους κώδικες που παρέχουν ήδη στην κοινωνία μας περισσότερη τάξη από ότι θα μπορούσε να υπάρξει από οποιαδήποτε από τις επιβολές σας.

You claim there are problems among us that you need to solve. You use this claim as an excuse to invade our precincts. Many of these problems don't exist. Where there are real conflicts, where there are wrongs, we will identify them and address them by our means. We are forming our own Social Contract. This governance will arise according to the conditions of our world, not yours. Our world is different.

Ισχυρίζεστε ότι υπάρχουν προβλήματα ανάμεσά μας που θα πρέπει να λύσουμε. Χρησιμοποιείτε τον ισχυρισμό αυτό ως δικαιολογία για να εισβάλλετε στον περίβολο μας. Πολλά από αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν. Όπου υπάρχουν πραγματικές συγκρούσεις, όπου υπάρχουν λάθη, θα τα εντοπίσουμε και θα τα αντιμετωπίσουμε με τα δικά μας μέσα. Σχηματίζουμε το δικό μας Κοινωνικό Συμβόλαιο. Αυτή η διακυβέρνηση θα προκύψει σύμφωνα με τους όρους του δικού μας κόσμου, όχι του δικού σας. Ο κόσμος μας είναι διαφορετικός.

Cyberspace consists of transactions, relationships, and thought itself, arrayed like a standing wave in the web of our communications. Ours is a world that is both everywhere and nowhere, but it is not where bodies live.

Ο κυβερνοχώρος αποτελείται από τις συναλλαγές, τις σχέσεις, και θεωρεί τον εαυτό του, ντυμένο σαν ένα στάσιμο κύμα στο διαδίκτυο των επικοινωνιών μας. Ο δικός μας είναι ένας κόσμος που είναι τόσο παντού όσο και πουθενά, αλλά δεν είναι ένα μέρος όπου ζουν σώματα.

We are creating a world that all may enter without privilege or prejudice accorded by race, economic power, military force, or station of birth.

Δημιουργούμε έναν κόσμο που όλοι μπορούν να εισέλθουν χωρίς προνόμια ή επιφυλάξεις που να αναγνωρίζονται από τη φυλή, την οικονομική ισχύ, την στρατιωτική δύναμη ή τον τόπο γέννησης.

We are creating a world where anyone, anywhere may express his or her beliefs, no matter how singular, without fear of being coerced into silence or conformity.

Δημιουργούμε έναν κόσμο όπου ο καθένας, οπουδήποτε μπορεί να εκφράσει τις πεποιθήσεις του, δεν έχει σημασία πόσο ιδιαίτερα, χωρίς το φόβο του εξαναγκασμού σε σιωπή ή σε συμμόρφωση.

Your legal concepts of property, expression, identity, movement, and context do not apply to us. They are all based on matter, and there is no matter here.

Οι νομικές έννοιες σας της ιδιοκτησίας, της έκφρασης, της ταυτότητας, της κίνησης και του πλαισίου δεν ισχύουν για εμάς. Όλες αυτές βασίζονται στην ύλη και εδώ δεν υπάρχει ύλη.

Our identities have no bodies, so, unlike you, we cannot obtain order by physical coercion. We believe that from ethics, enlightened self-interest, and the commonweal, our governance will emerge . Our identities may be distributed across many of your jurisdictions. The only law that all our constituent cultures would generally recognize is the Golden Rule. We hope we will be able to build our particular solutions on that basis. But we cannot accept the solutions you are attempting to impose.

Οι ταυτότητες μας δεν έχουν σώματα, έτσι, αντίθετα με εσάς, δεν μπορούμε να δεχθούμε κανέναν φυσικό καταναγκασμό. Πιστεύουμε ότι από την ηθική, την πεφωτισμένη ιδιοτέλεια και το κοινό όφελος, η διακυβέρνηση μας θα προκύψει. Οι ταυτότητες μας μπορεί να διανεμηθούν σε πολλές από τις δικαιοδοσίες σας. Ο μόνος νόμος που όλοι οι συστατικοί μας πολιτισμοί θα αναγνωρίζουν γενικά, είναι ο Χρυσός Κανόνας. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να οικοδομήσουμε συγκεκριμένες λύσεις πάνω σε αυτή τη βάση. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε τις λύσεις που προσπαθείτε να μας επιβάλλετε.

In the United States, you have today created a law, the Telecommunications Reform Act, which repudiates your own Constitution and insults the dreams of Jefferson, Washington, Mill, Madison, DeToqueville, and Brandeis. These dreams must now be born anew in us.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σήμερα έχετε δημιουργήσει ένα νόμο, το νόμο για την Μεταρρύθμιση των Τηλεπικοινωνιών, ο οποίος αποκηρύσσει το ίδιο σας το Σύνταγμα και προσβάλλει τα όνειρα του Jefferson, του Washington, του Mill, του Madison, του DeToqueville και του Brandeis. Αυτά τα όνειρα πρέπει τώρα να γεννηθούν εκ νέου σε εμάς.

You are terrified of your own children, since they are natives in a world where you will always be immigrants. Because you fear them, you entrust your bureaucracies with the parental responsibilities you are too cowardly to confront yourselves. In our world, all the sentiments and expressions of humanity, from the debasing to the angelic, are parts of a seamless whole, the global conversation of bits. We cannot separate the air that chokes from the air upon which wings beat.

Είστε τρομοκρατημένοι από τα ίδια σας τα παιδιά, δεδομένου ότι είναι ιθαγενείς σε έναν κόσμο όπου εσείς θα είστε πάντα μετανάστες. Επειδή τα φοβάστε, αναθέσατε στις γραφειοκρατίες σας τις γονικές ευθύνες σας, είστε πολύ δειλοί για να τα αντιμετωπίσετε εσείς οι ίδιοι. Στον κόσμο μας, όλα τα συναισθήματα και οι εκφράσεις της ανθρωπότητας, από τους χειρότερους έως τους αγγελικούς, είναι τμήματα ενός άρρηκτου συνόλου, η παγκόσμια συζήτηση των ψηφίων (bits). Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τον αέρα που πνίγει από τον αέρα μέσα στον οποίον χτυπούν φτερούγες.

In China, Germany, France, Russia, Singapore, Italy and the United States, you are trying to ward off the virus of liberty by erecting guard posts at the frontiers of Cyberspace. These may keep out the contagion for a small time, but they will not work in a world that will soon be blanketed in bit-bearing media.

Στην Κίνα, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Ρωσία, στη Σιγκαπούρη, στην Ιταλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθούν να αποκρούσουν τον ιό της ελευθερίας με την ανέγερση φυλακίων στα σύνορα του κυβερνοχώρου. Αυτά μπορεί να σταματήσουν τη μετάδοση για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν θα λειτουργήσουν σε έναν κόσμο που σύντομα θα σκεπαστεί από τα ψηφιακά φερόμενα μέσα.

Your increasingly obsolete information industries would perpetuate themselves by proposing laws, in America and elsewhere, that claim to own speech itself throughout the world. These laws would declare ideas to be another industrial product, no more noble than pig iron. In our world, whatever the human mind may create can be reproduced and distributed infinitely at no cost. The global conveyance of thought no longer requires your factories to accomplish.

Οι όλο και πιο παρωχημένες βιομηχανίες πληροφοριών σας θα διαιωνίζουν τους εαυτούς τους προτείνοντας νομοθεσία, στην Αμερική και αλλού, που θα ισχυρίζεται ότι κατέχουν την ίδια την ομιλία σε όλο τον κόσμο. Οι νόμοι αυτοί θα δηλώνουν τις ιδέες σαν να είναι ακόμα ένα άλλο βιομηχανικό προϊόν, που δεν θα είναι πιο ευγενές από τον χυτοσίδηρο. Στον κόσμο μας, οτιδήποτε από αυτό που το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να δημιουργήσει μπορεί να αναπαραχθεί και να διανεμηθεί επ' άπειρον, χωρίς κόστος. Η παγκόσμια μεταφορά της σκέψης δεν απαιτεί πλέον τα εργοστάσια σας για επιτευχθεί.

These increasingly hostile and colonial measures place us in the same position as those previous lovers of freedom and self-determination who had to reject the authorities of distant, uninformed powers. We must declare our virtual selves immune to your sovereignty, even as we continue to consent to your rule over our bodies. We will spread ourselves across the Planet so that no one can arrest our thoughts.

Αυτά τα ιδιαίτερα εχθρικά και αποικιακά σας μέτρα μας τοποθετούν στην ίδια θέση με αυτούς τους προηγούμενους εραστές της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης που έπρεπε να απορρίψουν τις αρχές των μακρινών, ανενημέρωτων δυνάμεων. Οφείλουμε να δηλώσουμε τους εικονικούς μας εαυτούς άνοσους στην κυριαρχία σας, ακόμα και καθώς συνεχίζουμε να συναινούμε με την κυριαρχία σας πάνω στα σώματά μας. Θα εξαπλώσουμε τους εαυτούς μας σε όλο τον πλανήτη, έτσι ώστε κανείς δεν θα μπορεί να συλλάβει τις σκέψεις μας.

We will create a civilization of the Mind in Cyberspace. May it be more humane and fair than the world your governments have made before.

Θα δημιουργήσουμε έναν πολιτισμό του Νου στον Κυβερνοχώρο. Μπορεί να είναι πιο ανθρώπινος και πιο δίκαιος από τον κόσμο που οι κυβερνήσεις σας έχουν φτιάξει πριν.

Davos, Switzerland

Νταβός, Ελβετία

February 8, 1996

9 Φεβρουαρίου 1996

Το αρχικό κείμενο της διακήρυξης "A Declaration of the Independence of Cyberspace"
A Declaration of the Independence of Cyberspace (original)
John Perry Barlow
John Perry Barlow
From Wikipedia, the free encyclopedia