Παρατηρητήριο για την ΑΕΠΙ

Από wiki.pirateparty.gr
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

(υπό συνεχή ενημέρωση)
Σημείωση: Ο σκοπός για την δημιουργία της σελίδας αυτής έγκειται στην κατασκευή ενός παρατηρητηρίου για τα τεκταινόμενα σχετικά με την ΑΕΠΙ. Αρχικά, θα τοποθετούνται αναφορές για υποθέσεις που εμπλέκονται με τα πνευματικά δικαιώματα. Ως γνωστόν η ΑΕΠΙ είναι «ο αρμόδιος οργανισμός» διαχείρισης της εκμετάλλευσης των πνευματικών δικαιωμάτων στην χώρα μας και ως εκ τούτου το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας ενδιαφέρεται να παρακολουθεί τις κινήσεις της ΑΕΠΙ.
Πχ. δικαστικές υποθέσεις, παρεμβάσεις και κινήσεις που γίνονται από την ΑΕΠΙ πάνω στις «αρμοδιότητές» της, κτλ.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΕΠΙ, Ημερομηνία Εκτύπωσης 01/04/2013

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΕΠΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΑΕΠΙ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας) http://www.aepi.gr/


(Από την σελίδα της ΑΕΠΙ:) ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ http://www.aepi.gr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=9&Itemid=37&limit=1&limitstart=0

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Πνευματικό Δικαίωμα ή Πνευματική Ιδιοκτησία αποκτά ο πνευματικός δημιουργός πάνω στο πρωτότυπο έργο του, που περιλαμβάνει: "... πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά, ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη." (Νόμος 2121/1993, Άρθρο 2, παράγραφος 1).Η πνευματική ιδιοκτησία που αποκτά ο δημιουργός πάνω στο έργο του περιλαμβάνει δύο απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα:
  • Το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα).
  • Το δικαίωμα προστασίας του προσωπικού του δεσμού με το έργο (ηθικό δικαίωμα).

Ο πνευματικός δημιουργός έχει τη δυνατότητα από το νόμο να εκχωρήσει / μεταβιβάσει και να αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού δικαιώματός του σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (όπως η ΑΕΠI, που σύμφωνα με τον Ν.2121/1993 αποτελεί έναν "Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης" αυτών των δικαιωμάτων). Το ηθικό δικαίωμα είναι προσωποπαγές και αμεταβίβαστο, παραμένει δε στο δημιουργό ακόμα και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος.Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση ενός μουσικού έργου είναι η άδεια του δημιουργού του. Η συμβατική εκχώρηση των νομίμων εξουσιών του δημιουργού πάνω στο έργο του προς την ΑΕΠΙ, καθιστά αυτή αρμόδια για την παροχή ή απαγόρευση της αδείας χρήσεως του μουσικού ή / και στιχουργικού ρεπερτορίου που εκπροσωπεί.

ΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η χρήση ενός μουσικού έργου γεννά στην πράξη για τον ή τους δημιουργούς του δύο βασικές κατηγορίες πνευματικών δικαιωμάτων:
  1. Τα μηχαvικά δικαιώματαΕίναι αυτά που απορρέουν για τον δημιουργό από την αποτύπωση - εγγραφή (άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη, εν όλω ή εν μέρει με οποιοδήποτε μέσο και μορφή) του μουσικού έργου του σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας (LP, MC, CD, CD-ROM, DVD, κτλ.) και σε υλικά μέσα (όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κτλ.).
  2. Τα εκτελεστικά δικαιώματαΕίναι αυτά που απορρέουν για τον δημιουργό από τη δημόσια εκτέλεση του μουσικού του έργου και την παρουσίαση του στο κοινό, είτε ζωντανά, είτε με την χρήση οποιουδήποτε μηχανικού μέσου (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση, CD Player κτλ.), είτε μέσω δικτύων (κινητή τηλεφωνία, internet κτλ.).

Σχετικά με τη χρήση / εκμετάλλευση μουσικών έργων και σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης και προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ δημιουργού / δικαιούχου και ΑΕΠΙ, οι κατηγορίες των δικαιωμάτων / εξουσιών, που μπορεί ο δημιουργός / δικαιούχος να εκχωρήσει και να μεταβιβάσει στην ΑΕΠΙ είναι οι ακόλουθες:

α) το γενικό εκτελεστικό δικαίωμα, β) το δικαίωμα ραδιοφωνικής μετάδοσης,γ) το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης των ραδιοφωνικά μεταδιδόμενων έργων,δ) το δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης,ε) το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης τηλεοπτικά μεταδιδόμενων έργων,στ) το δικαίωμα κινηματογραφικής προβολής,ζ) το δικαίωμα μηχανικής αναπαραγωγής και διάθεσης,η) το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης μηχανικά αναπαραχθέντων έργων,θ) το δικαίωμα κινηματογραφικής παραγωγής,ι) το δικαίωμα παραγωγής, αναπαραγωγής και διάθεσης υλικών φορέων εγγραφής εικόνας,ια) το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης υλικών φορέων εικόνας, καθώς και ιγ) το δικαίωμα online (μέσω Δικτύων) διαδραστικής (interactive) χρήσης μουσικής,ιδ) το δικαίωμα online (μέσω Δικτύων) μη διαδραστικής (non interactive) χρήσης μουσικής,ιε) εκμίσθωση υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, με καταβολή εύλογης αμοιβής,ιβ) τα δικαιώματα από τρόπους εκμετάλλευσης που προκύπτουν από την τεχνική εξέλιξη ή από μελλοντικές νομοθετικές μεταβολές.

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το συγγενικό δικαίωμα είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο από τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης* , την οποία έχει προσυπογράψει και η χώρα μας και έχει θεσμοθετηθεί για πρώτη φορά σε αυτή από τον ισχύοντα νόμο 2121/1993. Όπως και με το πνευματικό δικαίωμα που κατοχυρώθηκε από τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης, ο νόμος επικυρώνει τις δύο δεσμεύσεις της Ελλάδας σχετικά με την ψήφιση αυτοδύναμου νομοθετικού πλαισίου για τα δύο αυτά δικαιώματα. Επίσης, προβλέπει τον τρόπο, τα μέσα και τη διαδικασία προστασίας και διαχείρισής τους.Οι παραγωγοί ( φωνογραφικές εταιρείες ), οι τραγουδιστές και οι μουσικοί, όσοι δηλαδή εργάζονται και συμμετέχουν στην παραγωγή, ερμηνεία και εκτέλεση ενός ηχογραφημένου μουσικού έργου είναι από κοινού φορείς και δικαιούχοι του συγγενικού δικαιώματος. Η δημόσια εκτέλεση ενός ηχογραφημένου μουσικού έργου, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεώνει το χρήστη να καταβάλει στους δικαιούχους των τριών κατηγοριών, εύλογη αμοιβή για τη χρήση της συμμετοχής και εκτέλεσης του έργου από τους μουσικούς, της ερμηνείας από τους τραγουδιστές που εμπεριέχονται στο χρησιμοποιούμενο ηχογράφημα.Η διανομή - απόδοση του ποσού αυτού σύμφωνα με το γράμμα του νόμου 2121/1993, γίνεται κατά 50% προς τους παραγωγούς και κατά 50% στις άλλες δύο κατηγορίες δικαιούχων σε ποσοστό που οι ίδιοι έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους.Για την προστασία και την από κοινού είσπραξη του συγγενικού δικαιώματος, έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας τρεις Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης:
  1. GRAMMO (με μέλη παραγωγούς –φωνογραφικές εταιρείες)
  2. ΑΠΟΛΛΩΝ (με μέλη μουσικούς)
  3. ΕΡΑΤΩ (με μέλη τραγουδιστές)

Το ύψος της χρηματικής αποτίμησης των συγγενικών δικαιωμάτων με βάση τα διεθνώς ισχύοντα είναι σαφώς κατώτερο της αξίας του πνευματικού κι αυτό γιατί το πνευματικό δικαίωμα είναι πρωτεύον και κυρίαρχο, απόδειξη δε της υπεροχής αυτού είναι ότι μόνον ο φορέας του (δηλαδή του πνευματικού) έχει την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη χρήση και εκμετάλλευση των έργων του.Αντίθετα, οι δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων έχουν από το νόμο μόνο το δικαίωμα καθορισμού εύλογης αμοιβής για τη δημόσια εκτέλεση των ηχογραφημένων εκτελέσεών τους.

*Τη διεθνή σύμβαση της Ρώμης έχουν προσυπογράψει 70 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι σ' αυτές και μόνον τις χώρες υπάρχει προστασία και αμοιβαιότητα, εφόσον υπάρχουν συμβάσεις εκπροσωπήσεως μεταξύ των αντίστοιχων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα συγγενικά δικαιώματα.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
=== Πνευματικό δικαίωμα ===

Δικαιούχοι : Δημιουργοί και δικαιούχοι πνευματικών έργων. Νομική προστασία : Ποινικές κυρώσεις και αστική προστασία σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Ν.2121/1993 σε συνδυασμό με πρόσφορες διατάξεις του ποινικού και αστικού κώδικα.Διεθνής προστασία : Το πνευματικό δικαίωμα προστατεύεται σε 200 περίπου χώρες, η πλειοψηφία των οποίων εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την ΑΕΠΙ. Δικαίωμα είσπραξης από δημόσια εκτέλεση: Το πνευματικό δικαίωμα εισπράττεται από οπουδήποτε εκτελείται δημόσια ένα πνευματικό έργο ( π.χ. μουσική), είτε αυτό εκτελείται ζωντανά είτε με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο.Παροχή άδειας: Με βάση τους όρους προστασίας του πνευματικού δικαιώματος, ο χρήστης ενός πνευματικού έργου υποχρεούται να ζητήσει την προηγούμενη άδεια για τη χρήση αυτή από το δημιουργό ή τους δημιουργούς του ή το νόμιμο εκπρόσωπό του (π.χ. ΑΕΠΙ).Αξία του πνευματικού δικαιώματος: Την αξία του πνευματικού δικαιώματος καθορίζει ο ίδιος ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του, διότι το πνευματικό δικαίωμα είναι απόλυτο.

Συγγενικό δικαίωμα

Δικαιούχοι : Οι φωνογραφικές εταιρείες (παραγωγοί φορέων ήχου), οι μουσικοί και οι τραγουδιστές.Νομική προστασία: Ο νόμος προβλέπει αστικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες χρήστες, αλλά δε δίνει στους δικαιούχους το δικαίωμα να προβούν σε απαγόρευση της χρήσης του ηχογραφημένου έργου, αφού το δικαίωμα αυτό έχει αποκλειστικά ο δημιουργός και δικαιούχος του πνευματικού έργου.Διεθνής προστασία : Το συγγενικό δικαίωμα προστατεύεται σε 70 μόνο χώρες, όσες έχουν δηλαδή προσυπογράψει τη διεθνή σύμβαση της Ρώμης. Χαρακτηριστική είναι η απουσία των ΗΠΑ από τη λίστα των χωρών στις οποίες προστατεύονται τα συγγενικά δικαιώματα.Δικαίωμα είσπραξης από δημόσια εκτέλεση: Το συγγενικό δικαίωμα με βάση το νόμο εισπράττεται:Α) Μόνον από χώρους που μεταδίδουν ηχογραφημένα μουσικά έργα (όχι από χώρους που φιλοξενούν μουσικές παραστάσεις με ζωντανή εκτέλεση των έργων).Β) Μόνον για τα ρεπερτόρια που έχουν προστασία στην χώρα τους (το Αμερικανικό π.χ. ρεπερτόριο δεν προστατεύεται).Παροχή άδειας : Ο δικαιούχος συγγενικού δεν έχει δικαίωμα να δώσει άδεια για τη χρήση των έργων. Την άδεια δίνει μόνο ο δημιουργός τους. Ο δικαιούχος συγγενικού δικαιώματος έχει δικαίωμα μόνον να απαιτήσει από τους χρήστες του ηχογραφήματος εύλογη αμοιβή.Αξία του συγγενικού δικαιώματος : Σε αντίθεση με το πνευματικό δικαίωμα, όπου η αξία του καθορίζεται από το δημιουργό, η εύλογη αμοιβή του δικαιούχου συγγενικού δικαιώματος καθορίζεται από την εφαρμοζόμενη διεθνή πρακτική, προσαρμασμένη στις οικονομικές δυνατότητες της χώρας μας.

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25/4.3.1993)
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα" (κωδικοποιημένος ως ισχύει σήμερα)(Από την σελίδα της ΑΕΠΙ:) ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ http://www.aepi.gr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=10&Itemid=38

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα σας.

Περαιτέρω απαντήσεις στα ερωτήματα δημιουργών/μελών του Οργανισμού μας θα βρείτε εδώ http://www.aepi.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=57&Itemid=94&phpMyAdmin=0b936cdc74e1dbe127e0c3f66a21174e και στα ερωτήματα των χρηστών των υπηρεσιών του Οργανισμού μας εδώ http://www.aepi.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=66&Itemid=112&phpMyAdmin=0b936cdc74e1dbe127e0c3f66a21174e .

ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ http://www.aepi.gr/images/pdf_aepi/faq%20%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CF%89%CE%BD%20%CE%9C%CE%AD%CF%83%CF%89%CE%BD.pdf?phpMyAdmin=0b936cdc74e1dbe127e0c3f66a21174e "ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΣΑ"

Ερώτηση: Τι είναι η ΑΕΠΙ και ποιούς εκπροσωπεί; Απάντηση: Η ΑΕΠΙ είναι ένας Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων. Εκπροσωπεί πνευματικούς δημιουργούς (συνθέτες, στιχουργούς κτλ.) και δικαιούχους μουσικών έργων.


Ερώτηση: Πώς κατοχυρώνεται ένα μουσικό έργο; Απάντηση: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι τρόποι κατοχύρωσης ενός μουσικού έργου είναι, είτε η εγγραφή του σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευσή του, είτε η δημόσια εκτέλεση του.


Ερώτηση: Πόσα χρόνια διαρκεί η προστασία ενός μουσικού έργου; Απάντηση: Ένα μουσικό έργο προστατεύεται για 70 χρόνια μετά το θάνατο του τελευταίου από τους συνδημιουργούς του και τα πνευματικά δικαιώματα αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους αυτού.


Ερώτηση: Γιατί να γίνει κάποιος πνευματικός δημιουργός / δικαιούχος μέλος της ΑΕΠΙ; Απάντηση: Η ΑΕΠΙ, η οποία ιδρύθηκε το 1930 και μέχρι σήμερα ασχολείται με την προστασία και διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των μελών της, είναι ο μόνος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης στην Ελλάδα που εκπροσωπεί, διαφυλάσσει, εισπράττει και διανέμει πνευματικά δικαιώματα για όλες τις χρήσεις του έργου των μελών της. Ταυτόχρονα, μέσω των διεθνών συμβάσεων αμοιβαιότητας με τους ομόλογους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης του εξωτερικού, η ΑΕΠΙ είναι ο μόνος Οργανισμός στην Ελλάδα ο οποίος αναγνωρίζεται από τους όλους τους ξένους οργανισμούς και με σκοπό την διανομή εσόδων που προκύπτουν από την χρήση του έργου των μελών της ΑΕΠΙ στο εξωτερικό.


Ερώτηση: Πώς μπορώ να γίνω μέλος της ΑΕΠΙ; Απάντηση: Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να γίνετε μέλος της ΑΕΠΙ, πατήστε εδώ.


Ερώτηση: Με ποιους διεθνείς οργανισμούς συνεργάζεται η ΑΕΠΙ; Απάντηση: H ΑΕΠΙ είναι ενεργό μέλος στις δύο μεγάλες παγκόσμιες συνομοσπονδίες BIEM http://www.biem.org/ και CISAC http://www.cisac.org/ . Ταυτόχρονα, είναι ιδρυτικό μέλος της GESAC http://www.gesac.org/ που μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων είναι και η Ευρωπαϊκή Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, αρμόδια για τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η ΑΕΠΙ, επιπλέον, έχει υπογράψει συμβάσεις εκπροσώπησης με 125 ομόλογους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων παγκοσμίως. Συνεπώς, η εκμετάλλευση των έργων των δημιουργών / δικαιούχων μελών της ΑΕΠΙ προστατεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο.


Ερώτηση: Ποιοι θεωρούνται χρήστες μουσικής και ποιες οι υποχρεώσεις τους; Απάντηση: Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 2121/ 1993) και τις διεθνείς συμβάσεις, για οποιαδήποτε μορφή χρήσης μουσικών έργων απαιτείται η έγγραφη άδεια των δημιουργών / δικαιούχων, η οποία χορηγείται μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης, εφόσον τους εκπροσωπεί, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ΑΕΠΙ. Χρήστες μουσικής είναι λοιπόν όλοι εκείνοι, ατομικές επιχειρήσεις ή μη, που εκμεταλλεύονται μουσικά έργα για εμπορικούς σκοπούς και με οποιονδήποτε τρόπο. Για παράδειγμα, μερικοί από τους χρήστες είναι: - όσοι επιθυμούν να εγγράψουν ή/και να εκτυπώσουν ή/και να θέσουν σε κυκλοφορία μουσικά έργα που ανήκουν στο ρεπερτόριο της ΑΕΠΙ (π.χ. δισκογραφικές εταιρείες, εργοστάσια εκτύπωσης κτλ.). - εκείνοι που σκοπεύουν να εκτελέσουν μουσικά έργα δημόσια (π.χ. ραδιοφωνικοί/τηλεοπτικοί σταθμοί, διοργανωτές συναυλιών, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχεία κτλ.) με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοσης. - όσοι σκοπεύουν να προβάλουν, πουλήσουν ή και απλά διαθέσουν δωρεάν online μουσικά έργα. Για οποιονδήποτε τρόπο χρήσης (όπως τα ανωτέρω ενδεικτικά παραδείγματα), μουσικών έργων του ρεπερτορίου των δημιουργών / δικαιούχων που εκπροσωπούνται από την ΑΕΠΙ ή τους διεθνείς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης συμβεβλημένων με την ΑΕΠΙ, η χρήση νομιμοποιείται μόνο με την έγγραφη άδεια της ΑΕΠΙ.


Ερώτηση: Στο κατάστημα μου χρησιμοποιώ μόνο ραδιόφωνο / τηλεόραση και πληρώνω στην ΕΡΤ. Χρειάζομαι άδεια από την ΑΕΠΙ; Απάντηση: Τα τέλη που πληρώνετε στην ΕΡΤ δεν έχουν καμία σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα. Για τη δημόσια εκτέλεση σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο, έργων που ανήκουν σε πνευματικούς δημιουργούς / δικαιούχους μέλη της ΑΕΠΙ, πρέπει προηγουμένως να εφοδιασθείτε με την γραπτή άδεια Δημοσίας Εκτέλεσης της ΑΕΠΙ.


Ερώτηση: Με ενημέρωσαν από τον Δήμο που εδρεύει το κατάστημά μου, ότι δε χρειάζεται η άδεια της ΑΕΠΙ εφόσον χρησιμοποιώ μόνο ραδιόφωνο / τηλεόραση. Απάντηση: Έχει εκδοθεί εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία αναφέρεται ότι στα καταστήματα που υπάρχει -αυστηρά και μόνον- ραδιόφωνο ή/και τηλεόραση χωρίς επιπλέον ηχητικές εγκαταστάσεις, δεν χρειάζεται η άδεια μουσικών οργάνων. Η άδεια αυτή, δεν πρέπει να συγχέεται με την γραπτή άδεια Δημοσίας Εκτέλεσης της ΑΕΠΙ και επομένως η ανωτέρω εγκύκλιος δεν σας απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις σας έναντι του Οργανισμού μας.


Ερώτηση: Στο κατάστημά μου παίζω μόνο ξένη μουσική. Χρειάζεται να πάρω άδεια από την ΑΕΠΙ; Απάντηση: Η ΑΕΠΙ προστατεύει και διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα και των αλλοδαπών δημιουργών μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης με ομόλογους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης του εξωτερικού. Επομένως, η υποχρέωση σας για να εφοδιασθεί το κατάστημα σας με την άδεια Δημοσίας Εκτέλεσης και να καταβάλλετε τα ανάλογα πνευματικά δικαιώματα είναι ακριβώς η ίδια σε αντιστοιχία με το αν παίζατε μόνον Ελληνικά μουσικά έργα.


Ερώτηση: Στο κατάστημα μου τραγουδάω μόνος μου. Χρειάζεται να πάρω άδεια από την ΑΕΠΙ; Απάντηση: Τα μουσικά έργα που τραγουδάτε έχουν μουσική και στίχο που τα έχουν συνθέσει και συγγράψει πνευματικοί δημιουργοί οι οποίοι εκπροσωπούνται από την ΑΕΠΙ. Η άδεια Δημοσίας Εκτέλεσης δεν εξετάζει ποιος ερμηνεύει τα μουσικά έργα, αλλά νομιμοποιεί την χρήση των έργων του ρεπερτορίου των δημιουργών / δικαιούχων μελών της ΑΕΠΙ. Συνεπώς, η έγγραφη άδεια της ΑΕΠΙ είναι απαραίτητη.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ:


1) 1/2009

H εκτέλεση αποκριάτικων μουσικών εκδηλώσεων από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων, χωρίς την έγγραφη άδεια των πνευματικών δημιουργών ή της εκπροσωπούσης αυτούς «Α.Ε.Π.Ι.», συνιστά παραβίαση του άρθρου 27 περ. α΄ και 66 παρ. 1 του ν. 2121/1993, έστω και αν ο φορέας που τις οργανώνει είναι Δημόσιος ή Δημοτικός και δεν επιδιώκει οικονομικό όφελος, αφού οι εκδηλώσεις αυτές δεν εμπίπτουν στην έννοια των επίσημων τελετών, για τις οποίες κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται κατά τις αναφερόμενες ...


2) 114/2009

Αιτιολογημένη παραπομπή για κατ’ επάγγελμα τέλεση της παράβασης του άρθρου 66 του Ν. 2121/1993. Απορρίπτονται οι λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 484 παρ. 1β΄ ως επί εσφαλμένης προϋποθέσεως ερειδόμενοι. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 484 παρ. 1ε΄ λόγοι αναίρεσης.


3) 1146/2009

Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 66 παρ. 1 του Ν. 2121/1993 (για την πνευματική ιδιοκτησία). Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας εκ του ότι το δικαστήριο επέβαλε την ίδια ποινή αν και ανεγνώρισε επί πλέον ελαφρυντική περίσταση. Απορρίπτει.


4) 1231/2009

Πνευματική ιδιοκτησία. Παράβαση άρθρου 66 παρ. 1 του Ν. 2121/1993. Μη μετατροπή ποινής κατηγορουμένων ύψους ενός (1) έτους χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αναίρεση απόφασης ως προς τη διάταξη αυτή.


5) 1691/2009

Παράβαση ν. 2121/1993 (περί πνευματικής ιδιοκτησίας). Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας στην απόφαση και αίτηση αναίρεσης από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Αναίρεση και παραπομπή υπόθεσης στο δικάσαν Δικαστήριο.


6) 1525/2008

Ποια η έννοια της επίσημης τελετής, για την οποία, κατ’ άρθρο 27 του Ν. 2121/1993 δεν απαιτείται η άδεια του δημιουργού για την εκτέλεση του έργου. Δεκτή αναίρεση.


7) 2330/2007

Παράβαση άρθρου 66 παρ. 1 Ν. 2121/1993. Έλλειψη αιτιολογίας. Δεκτή η αναίρεση.16/05/2012

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διατάχθηκε η λήψη τεχνολογικών μέτρων παρεμπόδισης της πρόσβασης χρηστών σε ιστοσελίδες μέσω των οποίων διακινούνται παράνομα ψηφιακά έργα προστατευόμενα με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, στις 16 Μαΐου 2012 δημοσιεύθηκε η απόφαση 4658/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτό αίτημα οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων επί μουσικών και οπτικοακουστικών έργων να υποχρεωθούν εκτός άλλων οι ελληνικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο να λάβουν τεχνολογικά μέτρα προκειμένου να καταστεί αδύνατη η πρόσβαση των συνδρομητών τους σε διαδικτυακές τοποθεσίες μέσω των οποίων πραγματοποιείται παράνομη παρουσίαση και ανταλλαγή έργων. Η απόφαση εφαρμόζει ουσιαστικά για πρώτη το άρθρο 64 Α του ν.2121/1993 που ενσωματώνει πρόβλεψη Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά των διαμεσολαβητών (παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου), οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού ή συγγενικού δικαιώματος. Παρόμοιες αποφάσεις έχουν ήδη εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των χρηστών.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης μπορείτε να το βρείτε εδώ (απόφαση 4658/2012 Πρωτοδικείου Αθηνών).


30/04/2013

Η ΑΕΠΙ στρέφεται δικαστικά εναντίον όλων των παρόχων ζητώντας το μπλοκάρισμα πρόσβασης σε συγκεκριμένα sites

Αύριο 30/4/2013 εκδικάζεται σύμφωνα με πληροφορίες του adslgr.com η προσωρινή διαταγή των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, γνωστή και ως ΑΕΠΙ, εναντίον των παρόχων ΟΤΕ, Wind, Vodafone, Forthnet, hellas online, On Telecoms και ΕΔΕΤ, στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, κτήριο 5, και ώρα 9.30. Η ΑΕΠΙ με την κίνηση της αυτή ζητάει από τους παρόχους, όχι μόνο την απαγόρευση πρόσβασης αλλά και το μπλοκάρισμα σε επίπεδο DNS στις παρακάτω ελληνικές και ξένες ιστοσελίδες:

www.greek.to, www.greek-team.cc, www.p2planet.net, www.tsibato.info, www.greekddl.eu, www.greek-best.com, www.kat.ph, www.isohunt.com, www.1337x.org, www.h33t.com

Να σημειωθεί πως για πρώτη φορά εκδικάζεται σε τέτοιο επίπεδο και μέγεθος ανάλογη ελληνική υπόθεση απαγόρευσης πρόσβασης σε συγκεκριμένα sites κάτι που θέτει εύλογα ερωτήματα για την προστασία της δικτυακής ουδετερότητας. Η αυριανή εξέλιξη, μαζί με την απόφαση που θα γίνει γνωστή τις αμέσως επόμενες μέρες, θα έχει προσωρινή ισχύ μέχρι την εκδίκαση των τακτικών ασφαλιστικών μέτρων της ΑΕΠΙ κατά των παρόχων όπου εκεί θα αποφασιστεί οριστικά αν όντως οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να μπλοκάρουν ή όχι την πρόσβαση στα συγκεκριμένα sites. Ευνόητο είναι πως οποιαδήποτε απόφαση η οποία δικαιώνει την ΑΕΠΙ δημιουργεί δικαστικά προηγούμενα για επόμενες κινήσεις.

Παραθέτουμε τα σχετικά δικόγραφα με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημα της ΑΕΠΙ