Αναζήτηση ΦΕΚ, Εθνικό Τυπογραφείο

Από wiki.pirateparty.gr
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Σύμφωνα με το Αρθρο 7 του Ν.3861/2010 Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί επίσης να διαθέτει τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε μέσα ψηφιακής αποθήκευσης ύστερα από παραγγελία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διάθεση του περιεχομένου των τευχών κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση του περιεχομένου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13